-4- Mevr. ONLAND-VHAAREN denkt, dat in het verslag van de COMMISSIE GEMEEN TEWERKEN, onder agendapunt 5, een gedeelte van het antwoord van b&w is weggevallen. De VOORZITTER is dit inmiddels bekend geworden en hij komt daar bij de behandeling van het onderwerp op terug. 3. BEHANDELING. A. INGEKOMEN STUKKEN. A.VI.3. brief K. v. Vugt e.a., Volkstuintjes Laurentiusdijk. De heer HEIJMANS heeft van de brief met voldoening kennis genomen. Ge zien zijn pleidooi bij de algemene beschouwingen ziet hij de suggestie van de heer van Vugt en mede-ondertekenaars graag overgenomen en wil dit vervatten in het volgende voorstel: 1.De huidige huurders kunnen tot 1 januari 1990 op hun tuintje blij ven en; 2.Hen zo spoedig mogelijk aanbieden een volkstuintje aan de Krommeweg beschikbaar te stellen met gratis gebruik voor drie jaren. De VOORZITTER vraagt waarom de heer Heijmans de voorstellen van het college niet afwacht. De heer HEIJMANS wil haast maken, omdat de onverhuurde terreinen aan het vervuilen zijn en het nu de tijd is om daar iets aan te doen. Wethouder OOMS heeft er geen probleem om de huurders alvast aan de Krom meweg te laten beginnen, maar men heeft er grote moeite mee om over twee jaar de huidige tuinen, die blijkbaar op zeer goede grond liggen, te moe ten verlaten. Ook mondeling is hij al benaderd, met name door mensen, die daar jonge asperge-aanplant hebben en dan is 2 a 3 jaar te kort. De heer HEIJMANS acht toch concentratie van volkstuinen van groot belang. Lege tuinen veroorzaken vervuiling aan wel vehuurde tuintjes en bovendien verdragen volkstuinen en landbouwgrond zich niet. De gewasbescherming van bouwland schaadt de volkstuintjes. Bovendien zal de gemeente deze volkstuinen moeten onderhouden wil men overlast aan in gebruik zijnde tuintjes voorkomen. Ook hij betreurt de verplaatsing, die echter onvermijdelijkis, zoals hij heeft aangetoond. In het verleden had men daarop bedacht moeten zijn en het landbouwgrond moeten laten, maar dat is nu eenmaal gebeurd. Hij meent, dat het algemeen belang voor gaat en nu is er de gelegenheid de zaak goed te regelen, juist met het oog op de toekomst Wethouders OOMS meent dat begonnen kan worden met het niet opnieuw ver huren. Daarnaast kan men alvast tuintjes aan de Krommeweg gratis in ge bruik nemen. Maar hij heeft moeite met gedwongen verplaatsingen. De heer VAN ZANTVLIET vraagt wat de gemeente gaat doen als het terrein aan de Laurentiusdijk vrij is. Hij denkt, dat verhuur als landbouwgrond minder opbrengt. Overigens dienen gebruikers van bestrijdingsmiddelen er voor te zorgen, dat er geen schade aan andere percelen optreedt. Wethouder OOMS stelt, dat er financieel geen voordeel is te behalen. Als volkstuintjes brengt het perceel f.400,= op en dat is voor landbouwgrond niet haalbaar. De heer HEIJMANS vindt, dat de brief van de heer van Vugt en anderen aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. typ:IS/0902(r2)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 4