gemeente Steenbergen NOTULEN van de vergadering van de raad op 28 april 1988 om 19.30 in de raadszaal Aanwezig: Derksen, A.J.M. Adriaansen, A.J. van Elzakker, H.G. Franken, C.A. Hage, D.G. Heijmans, A.J. van Nispen-Aarden, A.W.M.H. Onland-van Haaren, M.A.F.H. Ooms, C.J. van Re ij en, C.H. Reijnders, M.P.M. van Schilt, J. van de Watering, J.L.M. IJzermans, A.G.M.. van Zantvliet, J.W.C. Meulblok, W.P. voorzitter wethouder lid lid lid lid lid lid wethouder lid lid lid lid lid lid secretaris Afwezig: met bericht van verhindering Machielse-Schouteren, D.P.M. Publieke tribune: 7 Pers 5 lid INHOUD bladz 1Opening 3 2. Vaststelling notulen openbare vergadering d.d. 31 maart 1988 3 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen B.8 Toegankelijkheid openbare gebouwen voor gehandicapten/ 3 rookvrije ruimten (J.v.d. Watering/C. v. Reijen) 4. Verkoop 84 m^ grond aan A. v.d. Kleyn, Krommeweg 14 te 3 Steenbergen 5. Benoeming leden en plv.-leden commissie van advies en bijstand 4 begrotingsaangelegenheden 6. Verdeling der gelden ingevolge de wet op de stads- en dorpsver- 4/5 nieuwing (Volumebesluit 1988 II) 7. Verdaging belissingstermijn met 30 dagen t.a.v. het A.R.O.B.- 5 bezwaarschrift van mevr. v. Terheijden-Raats i.v.m. weigeren nemen voorbereidingsbesluit 8. Garanderen geldlening Stichting Regionaal Woningbezit 5 9. Renovatie Koudenberg 1 17e wijziging van de begroting 1988) 5

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 39