-9- besluit in twijfel getrokken. Gemeente Belangen Welberg stelt het op prijs, dat de raad, b&w en het ambtelijk apparaat met kracht zullen blijven meewerken, opdat de Maatschap Hoff met spoed zal kunnen starten, op welke lokatie dan ook. De VOORZITTER merkt op, dat de Maatschap vrijwillig naar een andere lo katie is gaan uitzien. Die resultaten zullen moeten worden afgewacht. 12.11 Verplaatsing abri Kruispoort (J. van Schilt) De heer VAN SCHILT zou graag zien, dat de bushalte/abri aan de Kruis poort iets verplaatst wordt, omdat de daar stoppende bus het licht uit de woonkamer van Kruispoort 46 wegneemt. Hij ziet hiervan graag een kosten- plaatj e De VOORZITTER lijkt dit absoluut geen redelijk bezwaar, want het gaat maar om een even stoppende bus. 12.12 Uitbreiding kantoren postkantoor Kruisland (A. v. Nispen-Aarden) Mevr. van NISPEN-AARDEN vernam, dat er kans is voor uitbreiding van zittingsuren als het postkantoor ook de gemeentehandelingen overgedragen krijgt. Dat lijkt haar gunstig, want de hulpsecretarie is maar een middag per week geopend. De VOORZITTER vindt deze suggestie niet gepast. Er is een ambtenaar, tot wiens takenpakket de bediening van de hulpsecretarie behoort. Wethouder ADRIAANSEN merkt op, dat de openstellingstijd van een postkan toor afhankelijk is van het totaal aantal handelingen per week. De gemeente verzorgt echter zelf haar handelingen en dus is de mogelijkheid van langere openstelling er niet. Hij meent overigens, dat de P.T.T. goed aan de wensen van Kruisland tegemoet is gekomen. De VOORZITTER zegt toe een en ander nog eens te bekijken. 12.13 Innemen standplaatsen op Markt in Kruisland (A. v. Nispen-Aarden) Mevr. van NISPEN-AARDEN signaleert verontrusting onder de nog maar zeven a acht winkeliers in Kruisland door de toewijzing van verkoopstandplaatsen. Zij acht dit een ongewenste ontwikkeling. De VOORZITTER verklaart, dat het college de vergunningen niet kan weigeren. Dat kan alleen op grond van verkeersveiligheid of openbare orde. Inmiddels is ook aan een Kruislandse winkelier vergunning verleend. De ge meente kan geen huur bedingen, want het betreft provinciaal eigendom. Mevr. VAN NISPEN- AARDEN vindt het moeilijk om dit aan de winkeliers duidelijk te maken. De VOORZITTER wijst er op, dat het probleem in veel gemeenten speelt. De Raad van State is echter duidelijk in zijn uitspraken de gemeente mag zich niet bemoeien met mededinging, die de Vestigingswet uitputtend regelt. Men kan tegen de vergunningverlening in beroep gaan, maar helpen zal het niet. 12.14 Vervanging twee vernielde bomen op Markt, Kruisland (A. v. Nispen-Aarden) Mevr. VAN NISPEN-AARDEN vraagt om herplant van zo groot mogelijke bomen. Wethouder OOMS antwoordt, dat deze nog dit voorjaar worden vervangen. De dader is achterhaald. Hij zal nagaan of herplant van even grote bomen haal baar is.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 37