i 12.7 Rookvrije ruimten in overheidsgebouwen (C. van Re ij en) De heer VAN REIJEN vraagt om in de toegezegde nota over de bereikbaar heid van openbare gebouwen ook aandacht te besteden aan het rookvrij houden van bepaalde ruimten t.b.v. cara-patiënten. Hij denkt dan aan plaatsen, waar publiek komt, zoals balies. Het zal moeilijk zijn, maar hij zou graag zien, dat daarnaar gekeken wordt. De VOORZITTER denkt, dat de consequentie van het idee is, dat ambtenaren op het kantoor niet meer mogen roken. Een regeling is natuurlijk wel mogelijk en daarbij zou gedacht kunnen worden aan spreekruimtenHij zegt overleg toe. 12.8 Beroep weigering voorbereidinRsbesluit t.b.v. burgerwoning Groenedijk 1 (C. van Re ij en) De heer VAN REIJEN vraagt of tegen het negatieve raadsbesluit al beroep is aangetekend. De VOORZITTER antwoordt, dat vandaag een beroepschrift is ontvangen. 12.9 Plaatsen tent muziekfeesten Welberg (C. Franken) De heer FRANKEN heeft gezien, dat er van elf tot zestien mei muziek feesten in Welberg worden gehouden. De vorig jaar ingeschakelde bezwarencom- missie uit de raad heeft toen geadviseerd om voor de volgende jaren naar een andere lokatie uit te zien. In ieder geval wil hij voor 1989 een andere plaats De VOORZITTER neemt de schuld op zich als dat toen zo is afgesproken. 12.10 Bouw loods fa. Hoff aan Hoogstraat (D. Hage) De heer HAGE heeft vernomen, dat er bij omwonenden nogal bezwaren tegen de loods bestaan, die zelfs leiden tot juridische stappen tegen de gemeente. Hij vraagt of het niet wenselijk was geweest om de omwonenden tijdig te informeren. Het gaat immers over een gebouw van grote afmetingen. Ook al is dat formeel niet nodig, wellicht had dat minder vertraging gege ven, omdat er dan wellicht een compromis zou zijn gevonden. De VOORZITTER wijst er op, dat het niet gebruikelijk is om verleende bouwvergunningen te publiceren. In dit verband lijkt het hem goed op te merken, dat de woningen die daar staan, waarschijnlijk ten onrechte zijn ge bouwd. Het is dan niet juist dat de bewoners, die voor wonen in agrarisch gebied hebben gekozen, nu protest tegen agrarische bebouwing aantekenen. Overigens moet iedereen daar in de buurt al eerder kennis hebben genomen van de bouwplannen, want de raadsstukken worden veelvuldig verspreid. Het lijkt hem goed de ontwikkelingen even af te wachten, want er schijnen vergevorder de onderhandelingen over bouw op een andere plaats gaande te zijn.De raad was destijds unaniem blij met de verkoop en wist van de grootse plannen. De heer HAGE is het daarmee eens, maar het gaat om een wel erg grote schuur, wat niemand zich toen heeft gerealiseerd. De VOORZITTER kan zich de reaktie van de omwonenden best voorstellen, maar het gaat om een agrarische bestemming, dus conform het bestemmings plan. De gemeente zal tegenover de koper/aanvrager haar woord gestand moeten doen als onderhandelingen niet tot een andere oplossing leiden. De heer HEIJMANS is bij deze zaak nogal betrokken geworden. Hij herin nert aan het raadsbesluit van november 1986, waarbij tot verkoop van de grond werd besloten. Door een kleine actiegroep wordt de juistheid van dit

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 36