fe -7- 12 RONDVRAAG (begin A. Adriaansen) 12.1 weigering; vergunning dorpsfeesten Welberg op 4 en 5 juni 1988 (A. Heijmans) De heer HEIJMANS zou het betreuren als dit traditionele evenement, waarvoor zoveel mensen zich inzetten en dat in Welberg zeer wordt gewaardeerd, niet door zou kunnen gaan. Men zal beslist te gemakkelijk over de vergunningverlening hebben gedacht, maar niet vergeten mag worden, dat de feesten samenvallen met het zestig jaar bestaan van de parochie en dat men al veel voorbereidingen heeft ge troffen. Hij begrijpt ook, dat de gemeente aan het kermisreglement gehouden is. Hij stelt voor om een voor alle partijen aanvaardbaar compromis te be zoeken. Hij heeft begrip voor de positie van de kermisexploitanten èn die van het plaatselijk verenigingsleven. Het college zou daartoe met beide partijen overleg kunnen voeren. Wethouder OOMS zegt toe om te pogen een compromis te bereiken. Hij zal met de Westbrabantse contactman van de kermisexploitanten contact opnemen. 12.2 Resultaten snelheidscontroles (M. Reijnders) De heer REIJNDERS vraagt of de resultaten in de verkeerscommissie kunnen worden meegedeeld. De VOORZITTER heeft de rapportages ontvangen en weer teruggestuurd. Hij zal de rijkspolitie om de gegevens vragen. 12.3 Besteding gelden put t.b.v. beregening sportpark Kruisland voor groot onderhoud (M. Reijnders) De heer REIJNDERS weet, dat S.C. Kruisland afziet van de put, waarvoor op de investeringsstaat f. 25.000,is gereserveerd. Hij zou graag zien, dat een gedeelte van dat bedrag wordt besteed aan het prikken van het hoofdveld, hetgeen hard nodig zou zijn. Wethouder ADRIAANSEN heeft nog geen uitsluitsel van S.C. Kruisland ge kregen. Afgesproken is om het grote onderhoud nog dit jaar uit te voeren. 12.4 Parkeerplaatsen bij bei aardenwoningen aan Jacobspad (A. IJzermans) De heer IJZERMANS doet de suggestie om, gezien de geringe breedte langs-parkeerplaatsen i.p.v. dwars aan te leggen. Het zal dan om drie plaatsen gaan en hij stelt voor om die te bestemmen voor invaliden-algemeen. De VOORZITTER zal dit bekijken. 12.5 Groenvoorziening op N.H.-kerkhof achter de beiaardenwoningen Postdam (A. IJzermans) De heer IJZERMANS herinnert aan een eerdere gestelde vraag te bezien of op het kerkhof een groenblijvende beplanting kan worden aangebracht. Het lijkt hem voor met name voor de bewoners van de bovenwoningen niet prettig om steeds op een kerkhof te moeten kijken. De VOORZITTER zal dit nagaan. 12.6 Definitieve bestemming terrein achter apotheek (C. van Re ij en) De heer VAN REIJEN vraagt naar de definitieve bestemming. De VOORZITTER antwoordt, dat b&w het terrein voorlopig als parkeergele genheid in de huidige toestand willen handhaven, in afwachting van het bodemonderzoek, dat door de provincie op de lijst is geplaatst.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 35