fe -6- daartegen niet verzet. Het gebruik moet uiteraard wel in het betreffende ge bied passen. De heer VAN ZANTVLIET wijst er op, dat de onttrekking aan de agrarische bestemming tien jaar geldt. Wat moet er gebeuren als men daarna b.v. weer agrarische of andere bestemming wenst. De VOORZITTER antwoordt, dat dan inderdaad de raad zich opnieuw daarover moet uitspreken. De heer REIJNDERS vraagt of het mogelijk is de eis van groenblijvende beplanting dwingend op te leggen. Ook hij is n.l. bang, dat er in de toe komst zich meer gevallen zullen aandienen. Het lijkt hem nuttig om t.a.v. de beplanting e.d. nu algemene regels op te stellen. De VOORZITTER betwijfelt of dwang haalbaar is, maar hij laat dit na gaan. In het kader van het bestemmingsplan kan dit niet. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 8. VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET UITBREIDINGSPLAN STEENBERGEN, D.D. 24-06-1957 (PARKEERTERREIN ROZEMARIJNSTRAAT) De heer FRANKEN vraagt om de parkeerplaatsen aan de Zoutstraat op te nemen in vervangende parkeergelegenheden. Tevens ziet hij graag het hekwerk daar hersteld of verwijderd, want zoals het er nu bij staat is het gevaar lijk aan het worden. De VOORZITTER zegt dit toe. Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN heeft met haar vraag in de commissievergade ring t.a.v. invalidenparkeerplaatsen bedoeld om die tegelijk met de aanleg van vervangende parkeerplaatsen aan te brengen en niet achteraf. De VOORZITTER antwoordt, dat b&w op alle parkeerplaatsen ook in parkeer gelegenheid voor invaliden willen voorzien. De heer VAN REIJEN vraagt of er bodemonderzoek moet plaatsvinden. De VOORZITTER zal dit nagaan. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 9. GARANDEREN GELDLENING STICHTING BEJAARDENZORG STEENBERGEN TEN BEHOEVE VAN DE FINANCIERING VAN 20 BEJAARDENWONINGEN OOSTDAM TE STEENBERGEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 10 VOORSTEL INZAKE INSTELLING EN SAMENSTELLING REGIONAAL EDUCATIEF BERAAD BASISEDUCATIE De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 11 VASTSTELLING "KAMPEERVERORDENING STEENBERGEN, 1988" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 34