-3- 1. OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 25 FEBRUARI 1988 De heer VAN REIJEN merkt op, dat op bladzijde 9, agendapunt 165, het on derwerp zijn vraagstelling niet dekt. Hij heeft n.l. alleen gesproken over ac tiviteiten in het zwembad. Hij stelt voor als onderwerp te noemen: "Activitei ten in het zwembad" De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept en met in achtneming van de door de heer van Reijen gevraagde wijziging. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3.A. INGEKOMEN STUKKEN A.VI.4. Brief gemeente Dodewaard inzake het Foster Parents Plan (C. v.Reij en) De heer VAN REIJEN wijst er op, dat in beide commissies is gesugge reerd om de brief positief te benaderen. Hij vindt dit een kans om ook als gemeente iets te doen. Andere gemeenten doen wel mee. De VOORZITTER antwoordt, dat het college het doel op zich goed en belangrijk vindt, maar dat het, zoals b.v. ontwikkelingshulp, een zaak is voor particulier initiatief. Het acht het onjuist daarvoor lokale gemeenschapsgelden te bestemmen. De gemeenteraad heeft als taak aan de huishouding de gemeente. Het is aan de burger uit te maken of hij het doel wenst te steunen en de raad moet dan niet de belastinggelden op deze wijze gaan toeverdelen. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. BMEDEDELINGEN B.6. Bouwwerkjes op volkstuinen aan Nassaulaan (A. IJzermans) De heer IJZERMANS heeft gelezen, dat b&w deze kwestie opnieuw gaan bekijken en is daar erg blij mee. Hij hoopt op een gunstig resultaat voor de huurders. B.10. Behandeling Welzijnsplan 1988-1992, 2e termijn (C.v.Reijen) De heer VAN REIJEN is verbaasd over de inhoud van de mededeling. Hij mist met name antwoord op de door hem in eerste instantie in de commis sie financiën schriftelijk ingediende vragen en leest dan, dat die eerst aan de welzijnscommissie worden voorgelegd. Hij vindt dit niet juist, omdat zijn vragen aan het college, als beleidsorgaan zijn ge richt. Daar is geen tussenkomst van de welzijnscommissie voor nodig. Wethouder ADRIAANSEN is van mening, dat het terecht is om de wel zijnscommissie, ontwerpster van het concept-plan, ook over de gestelde vragen daarover om advies te vragen. Dat is ook gebeurd t.a.v. op- en

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 31