-3- 1OEENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij deelt mee, dat de heer van Schilt bericht van verhindering heeft gezonden. 2.1 VASTSTELLING NOTULEN OEENBARE VERGADERINGEN VAN 17 DECEMBER 1987. 2.2 OEMERKINGEN VERSLAGEN COMMISSIES. 1.NOTULEN; De heer VAN REIJEN constateert, dat er een tweetal type-fouten in de no tulen voorkomen; abladzijde 6, 3e alinea, 3e zin. nr. 18.1.,pt. 0.6. spreekrecht publiek; In plaats van "onthoudt" moet z.i. gelezen worden "ontraadt". bbladzijde 24, 2e alinea, 4e zin. nr. 18.1, pt7.4., stankoverlast Steenbergen; In plaats van "binnen de kantooruren" wordt z.i. bedoeld: "buiten de kantooruren" cbladzijde 23, le alinea. 2e zin. nr. 18.1, pt6.3., steunfonds minima; Mevr. MACHIELSEN ontkent niet, dat de concept-notulen een juiste weer gave van het door haar gesprokene bevatten, maar betreurt, dat zij zich zo heeft uitgelaten. Zij ziet de 2e zin graag uit de notulen ver wijderd, omdat daardoor de indruk zou kunnen ontstaan, dat zij die mensen zou willen strafkorten. Spreekster weet maar al te goed hoe de minima er aan toe zijn. De VOORZITTER wil voor alle duidelijkheid stellen, dat als blijkt dat iemand voor een bepaalde aanvullende uitkering in aanmerking komt en Charitas levert om welke reden dan ook geen bijdrage, dan wordt de aanvulling volledig uit het fonds betaald. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notu len overeenkomstig het concept, met dien verstande, dat de genoemde type-fouten worden hersteld en de 2e zin van bladzijde drie├źntwintig wordt verwijderd. 2.COMMISSIE-VERSLAGEN; Mevr. V.D. WATERING merkt op,dat zij de vergadering van de COMMISSIE GE MEENTEWERKEN wel heeft bijgewoond, hoewel zij niet op de presentielijst voorkomt Mevr. ONLAND-V.HAAREN vraagt naar aanleiding van het antwoord van b&w t.a.v. de discussie over agendapunt 9 (W.S.D.V.) in de COMMISSIE FINAN CIEN nadere toelichting wat onder de daar genoemde "ad hoe commissie" moet worden volstaan. De VOORZITTER antwoordt, dat b&w de commissie enige tijd geleden hebben ingesteld in het kader van de monumenteninventarisatie en het onderdeel monumenten van de stads- en dorpsvernieuwing. Daarin hebben zitting oud secretaris van Leest, oud-adjunctdirecteur gemeentewerken Sloven en enkele ambtelijke medewerkers. Het betreft een adviescommissie aan b&w. red: LK typ:IS/0902(rl)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 3