Ir -10- 16.7. Oversteekmogelijkheid Molenweg bij L.T.S. (C. Franken) De heer FRANKEN is het opgevallen, dat als men met de auto uit de richting Franseweg naar de L.T.S. moet, de draai bij de Seringenlaan door een vrachtauto niet te nemen is. Hij vraagt om een doorsteekmogelijkheid, zoals bij de brandweergarage. De VOORZITTER zal dit nagaan. 16.8. Overname wegen in kader ruilverkaveling (D. Hage) De heer HAGE vraagt of het juist is, dat de bezwaren van Fijnaart c.a. en Willemstad tegen de overname van wegen ongegrond is verklaard. De VOORZITTER antwoordt, dat inmiddels het betreffende koninklijk besluit is opgevraagd. Wethouder OOMS deelt mee, dat Fijnaart en Willemstad niet alle insteekwegen hebben moeten overnemen. Insteekwegen die een zuiver agrarische bestemming hebben zijn bij het waterschap gebleven. Het college zal daarover met het nieuwe waterschap en de provincie onderhandelingen voeren. Beide instanties zijn daartoe bereid gebleken. Het gaat dan ook over vele kilometers bermstrook, die tevens een afwateringsfunktie hebben. Het is onredelijk om die aan de gemeente over te dragen. 16.9. Bepaling datum vergadering verkeerscommissie (J. v.d. Watering) Mevr. VAN DE WATERING verzoekt om een datum voor de vergadering te bepalen. Er zijn n.l. genoeg agendapunten en de afspraak is tweemaal per jaar bij elkaar te komen. De VOORZITTER zijn geen onderwerpen bekend, die om spoedige behandeling vragen. Mevr. VAN DE WATERING meent, dat er een aantal onderwerpen zijn en zegt toe deze na a.s. weekend in te dienen. De VOORZITTER vraagt welke datum de leden van de commissie op het oog hebben. Besloten wordt de vergadering op donderdag, 14 april 1988 om 19.30 uur te houden. De VOORZITTER vraagt om tijdig onderwerpen in te dienen. 16.10. Openingstijden postkantoor Kruisland (A. v. Nispen-Aarden) Mevr. VAN NISPEN-AARDEN merkt op, dat de huidige openingstijden de inwoners niet zo goed bevallen. Nu binnenkort de giro-betaalkaarten moeten worden afgehaald geeft dat problemen. Bij enquêtering van postkantoorbezoekers bleek men voorkeur te hebben voor maandag- en vrijdagmiddag en de drie andere voormiddagen. Wethouder ADRIAANSEN weet, dat er voor Kruisland een bepaald aantal openingsuren gelden, waarbinnen de bevolking zelf de openingstijden kan bepalen. Hij heeft de suggestie van mevr. van Nispen al doorgegeven aan de direkteur in Roosendaal, die met de kantoorhouder contact zal opnemen De heer REIJNDERS ziet ook graag enige uitloop tussen de middag, o.a. voor ouders, die kinderen van school halen. 16.11. Bijeenkomst commissie hondenoverlast (A. v. Nispen-Aarden) Mevr. VAN NISPEN-AARDEN vraagt wanneer deze commissie bijeenkomt. Wethouder OOMS antwoordt, dat de nodige documentatie inmiddels verzameld is. Hij denkt aan een vergadering eind maart. 16.12. Woningbouw aan de Molenweg-II (M. Onland- v. Haaren) Mevr. ONLAND- VAN HAAREN vraagt om in het aanstaande werkoverleg R.O. de bebouwing aan de Molenweg te bespreken. Zij weet, dat het voor sommige inwoners er om gaat bouwen aan de Molenweg of vertrekken naar elders.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 27