ms] B&w zullen nagaan of er in het kader van het streekplan mogelijkheden zijn om een bestemmingsplan te gaan ontwikkelen. 16.3. Woningbouw aan de Molenweg-I (D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN vraagt wanneer er gronden aan de Molenweg voor woningbouw uitgegeven gaan worden. De VOORZITTER antwoordt, dat er nog slechts een schetsplan voor het gebied bestaat. Er zal eerst een bestemmingsplan moeten komen. Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN heeft op een schets een toegang naar het sportpark zien staan. Zij vraagt of hiervan nog sprake is. De VOORZITTER meent, dat dit idee van de baan is en op het nieuwe schetsplan dan ook niet meer voorkomt. 16.4. Verbinding Noordwal - Nieuwstad - Fabrieksdijk (A. IJzermans) De heer IJZERMANS heeft enige maanden geleden om overleg met de C.S.M. gevraagd teneinde bij omleidingen een doorsteek van Nieuwstad naar Fabrieksdijk beschikbaar te hebben. Het openstellen van de slagbomen is al voldoende. Wethouder OOMS vreest dan problemen tijdens de kermis, want daar staan dan de woon- en vrachtwagens. De resterende wegbreedte is dan onvoldoende De VOORZITTER zegt toe met de C.S.M. overleg te plegen. 16.5. Voorzieningen zwembad voor invaliden (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN heeft van een verontruste trimclub een afschrift van een brief aan b&w gekregen. In de krant verscheen n.l. een artikel, gebaseerd op een discussie in de sportcommissiewaarin staat vermeld, dat een aantal aktiviteiten in het zwembad zullen verdwijnen. Wethouder ADRIAANSEN zegt, dat wat in de krant heeft gestaan niet in de sportcommissie is besproken of besloten. Aan de orde zijn alleen geweest verzoeken van invaliden en enkele raadsleden om in het zwembad voorzieningen te treffen voor invaliden, zoals warme douches en warme kleedlokalen. Toen zijn er enkele opmerkingen gemaakt t.a.v. mogelijkheden om het zwembadtekort niet hoger te laten oplopen. Genoemd werden zaken als verhoging abonnementen en beperking diplomazwemmen. Het resultaat is, dat de sportcommissieleden een en ander zullen overwegen en a.s. maandag daarover opnieuw vergaderen. Wat in de krant stond kwam niet van de gemeente, maar is wellicht "van de andere kant" ingebracht met een bepaalde bedoeling, die ook vorig jaar speelde. De sportcommissie zal dus met voorstellen komen en de financiering daarvan. Uitgangspunt is wel, dat een jaarlijks tekort van f. 280.000,niet mag worden overschreden. 16.6. Toezending b&w-besluitenlijsten aan de raadsleden (C. v. Re ij en) De heer VAN REIJEN acht het toch wel nuttig om de besluitenlijsten naar de raadsleen te blijven sturen. De krant met info-pagina ontvangt hij niet altijd en bovendien verschijnt die ongeveer eens per maand, terwijl de b&w-vergaderingen wekelijks plaatsvinden. Hij stelt prijs op actuele informatie. De VOORZITTER dacht, dat toezending van de info-pagina voldoende zou zijn omdat een doublure extra porti kost. Als de raad dat wenst is uiter aard aparte toezending mogelijk. De heer VAN REIJEN lijkt dat geen probleem, want de raadsleden ontvangen meer dan tweemaal per maand post van het stadhuis. Daar kan het bij Mevr. VAN DE WATERING onderschrijft het verzoek van de heer van Reijen De VOORZITTER zegt aparte toezending toe.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 26