-8- Dan komen ook dergelijke zaken aan de orde. Voorzover mogelijk worden dan vóór het seizoen de nodige maatregelen genomen, uiteraard voorzover het om kleine voorzieningen gaat. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 15. VOTERING KREDIET T.B.V. HET BOUWRIJPMAKEN IE WESTELIJKE GEDEELTE INDUSTRIETERREIN (14e wijziging 1988 en 2e wijziging begroting 1988 van het grondbedrijf) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 15A VERKLARING DAT WORDT VOORBEREID EEN WIJZIGING VAN HET BESTEMMINGSPLAN STEENBERGEN-ZUID, 1974 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 16. RONDVRAAG (begin dhr. C. Ooms) 16.1. Bouwmogelijkheden Welberg (A. He ijmans) De heer HEIJMANS maakt zich zorgen over de voortgang van de woningbouw in Welberg. De VOORZITTER antwoordt, dat de raad is beloofd, dat er een bestemmingsplan komt, waartoe reeds een voorlopige visie gereed is. Overigens laten de geringe woningcontingenten niet toe, dat er voorlopig in Welberg wordt gebouwd. Hij kan nog niet zeggen, wanneer het bestemmingsplan in procedure komt. 16.2. Bouwmogelijkheden in Kruisland (M. Reijnders) De heer REIJNDERS herinnert aan zijn vorig pleidooi in de vergadering van februari 1987 en ook nog in de algemene beschouwingen voor uitgifte van gronden in 't Hoogje. In het antwoord van b&w werd gesteld, dat er nog een restcapaciteit voor vijf jaar aanwezig was. Bij navraag nu blijkt, dat er nog slechts één te verkavelen stuk grond beschikbaar is. Dat biedt plaats aan zes vrije sectorwoningen en hij kan verzekeren, dat er zoveel animo is, dat deze nog dit jaar kunnen worden uitgegeven. Hij vraagt wat het college gaat doen, want het heeft toegezegd tijdig de nodige maatregelen te nemen. Een nieuw plan opstarten duurt al gauw enige jaren. Hij verzoekt om nu tot planopstelling over te gaan. De VOORZITTER meent, dat wel gedacht moet worden aan de in het streekplan aangegeven richtgetallen en de steeds enger wordende contingentering door de minister. Uiteraard is te bezien of aan een nieuwe uitbreiding moet worden gedacht. De heer REIJNDERS wijst er op, dat door het verkopen van grote kavels er minder woningen gebouwd zijn, zodat de richtgetallen voor Kruisland mogelijkheden moet bieden. Hij rekent erop, dat vóór de vakantie een plan op tafel wordt gebracht. De gemeente heeft in Kruisland nog grond en wellicht is daar naar te kijken. Voorkomen moet worden, dat de vergrijzing de overhand krijgt door gebrek aan huizen voor de eigen aanwas De VOORZITTER verwijst opnieuw naar het streekplan, dat slechts voorziet in 85% opvang van de eigen groei. Daar overheen komt dan nog eens de minister met contingentbeperkingen. Ook het Dorpenplan speelt een grote rol.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 25