-7- 9. VOTERING AANVULLEND KREDIET T.B.V. BOUW HUUR LANGS DE N.H.-BEGRAAFPLAATS De heer IJZERMANS vraagt of als er gebouwd gaat worden een bodemonderzoek plaatsvindt. De VOORZITTER antwoordt, dat er vóór de bouw een verklaring, dat de grond niet verontreinigd is, moet worden afgegeven. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 10. DELEGATIEBEVOEGDHEDEN OP GROND VAN DE REGELING GELDELIJKE STEUN VOOR ZIENINGEN AAN HUURWONINGEN 1987 De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 11. VOTERING KREDIET AD. F. 16.3 76,— (AANLEG BEPLANTING STORTPLAATS BOONHIL) De heer REIJNDERS is blij met de toezegging van b&w om in het kader van de fietsroute ter plaatse een pick-nickplaatsje te creëren. Dat zal zeker in een behoefte voorzien. Mevr. VAN DE WATERING is verheugd met het plan, waarom haar fractie al twee jaar in de algemene beschouwingen heeft gevraagd. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 12. AANVRAAG ARTIKEL 74 W.B.O. ZONNENBERGSCHOOL De heer VAN REIJEN treft in het verslag van de commissie financiën zijn vragen en het antwoord van het college niet aan. Hij heeft opgemerkt, dat in 1986 wethouder Adriaansen heeft gezegd, dat nog slechts één motor van het zonnescherm moest worden vervangen. Nu blijkt er sprake te zijn van twee soorten, n.l. buismotoren en kettingmotoren. Hij vraagt welke motoren in het verleden reeds vernieuwd zijn, want hij vreest, dat anders de geschiedenis zich gaat herhalen. Wethouder ADRIAANSEN antwoordt, dat door de thans aangevraagde renovatie de laatste kettingmotoren verdwijnen. Er wordt van uitgegaan, dat nu over goede motoren wordt beschikt. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 13. VASTSTELLING "ARCHIEFVERORDENING GEMEENTE STEENBERGEN 1988" De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 14. VOTERING KREDIET AD. F. 23.000,— T.B.V. WERKZAAMHEDEN TENNISPARK STEENBERGEN De heer REIJNDERS vraagt of, als het nodig is, nog in de vergadering van maart een voorstel te doen t.b.v. enkele kleine voorzieningen aan het tennispark in Kruisland. Dit i.v.m. de aanvang van de competitie. Wethouder ADRIAANSEN antwoordt, dat het gebruikelijk is vóór de aanvang van het seizoen gesprekken met de tennisverenigingen te hebben.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 24