-3- red LK typ :RR/0703(1) 1. OPENING De VOORZITTER opent de vergadering met het gebruikelijke gebed en verwelkomt de aanwezigen. 2. VASTSTELLING NOTULEN OPENBARE VERGADERING VAN 28 JANUARI 1988 De VOORZITTER deelt mee, dat er in het concept een drietal type-fouten zijn geslopen, n.l. bladz. 3 ag.pt. 2.2. (commissieverslagen) 2e alinea, laatste woord "volstaan" moet zijn: "verstaan". bladz. 9 ag.pt. 9 (verdeling gelden Stads- en Dorpsvernieuwing) 4e alinea (A. IJzermans) 3e regel "heeft" moet zijn "te hebben" 9e regel "naar" moet zijn "per". De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming tot vaststelling van de notulen overeenkomstig het concept en met inachtneming van voornoemde wijzigingen. 3. BEHANDELING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3.A. INGEKOMEN STUKKEN De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 3.B. MEDEDELINGEN 3.B.8. Verkeersmaatregelen Burg, v. Loonstraat c.a. De heer IJZERMANS vraagt of het inhaalverbod ook geldt voor het inhalen van tractoren. Als dat het geval is zou dat tot verkeersopstoppingen kunnen leiden, vooral in het seizoen. De VOORZITTER weet niet of dit aspect overwogen is, maar er is nu sprake van een inhaalverbod zonder uitzonderingen. Hij zal dit nagaan, maar merkt op, dat tractoren de snelheid uit het verkeer halen en daar is het om te doen. Mevr. VAN DE WATERING vindt het geheel overeenkomstig de bedoeling, dat ook tractoren niet mogen worden ingehaald, want passeren levert juist gevaar op. 3.B.7. Concentratie volkstuinen De heer HEIJMANS vraagt wanneer het overleg met de betrokken huurders zal plaatsvinden. Het is nu de ideale tijd om voorbereidingen te treffen. Wethouder OOMS probeert om volgende week met de mensen te gaan praten 3.B.10. Nederland 3 vervroegd op de kabel De heer VAN SCHILT wil de gemeente-afvaardiging veel sterkte toe wensen bij het aanstaand bestuurlijk overleg in Fijnaart. Hij heeft met genoegen gelezen, dat Steenbergen "spijkers met koppen" wil gaan slaan. Met het antwoord van b&w is hij zeer tevreden.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 20