w -2- bladz 9. Votering aanvullend krediet t.b.v. bouw muur langs de N.H. begraafplaats 7 10. Delegatie bevoegdheden op grond van de Regeling Geldelijke Steun voor- 7 zieningen aan huurwoningen 1987 11. Votering krediet ad. f. 16.376,(aanleg beplanting stortplaats Boonhil) 7 12. Aanvraag artikel 74 W.B.O. Zonnebergschool 7 13. Vaststelling "Archiefverordening19887 14. Votering krediet ad. f. 23.000,t.b.v. werkzaamheden tennispark 7 Steenbergen 15. Votering krediet t.b.v. het bouwrijpmaken le westelijke gedeelte industrieterrein (14e wijziging 1988 en 2e wijziging begroting 1988 van het grondbedrijf) 15a. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het bestemmingsplan Steenbergen-Zuid, 1974 16. Rondvraag (begin C. Ooms) 8 16.1. Bouwmogelijkheden Welberg (A. Heijmans) 8 16.2. Bouwmogelijkheden in Kruisland (M. Reijnders) 8 16.3. Woningbouw aan de Molenweg-I (D. Machielse-Schouteren) 9 16.4. Verbinding Noordwal-Nieuwstad-Fabrieksdijk (A. IJzermans) 9 16.5. Voorzieningen zwembad voor invaliden (C. v. Reijen) 9 16.6. Toezending b&w-besluitenlij sten aan de raadsleden (C. v. Reijen) 9 16.7. Oversteekmogelijkheid Molenweg bij L.T.S. (C. Franken) 10 16.8. Overname wegen in kader ruilverkaveling (D. Hage) 10 16.9. Bepaling datum vergadering verkeerscommissie (J. v.d. Watering) 10 16.10. Openingstijden postkantoor Kruisland (A. v. Nispen-Aarden) 10 16.11. Bijeenkomst commissie hondenoverlast (A. v. Nispen-Aarden) 10 16.12. Woningbouw aan de Molenweg-II (M. Onland- v. Haaren) 10 17. Sluiting 11

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 19