gemeente Steenbergen NOT U L E N van de vergadering van de raad op donderdag 25 februari 1988 om 19.30 uur in de raadszaal Aanwezig: Derksen, A.J.M. Adriaansen, A.J. van Elzakker, H.G. Franken, C.A. Hage, D.G. He ij mansA.J. Machielse-Schouteren, D.P.M. van Nispen-Aarden, A.W.M.H. Onland-van Haaren, M.A.F.H. Ooms, C.J. van Re ij en, C.H. Reijnders, M.P.M. van Schilt, J. van de Watering, J.L.M. IJzermans, A.G.M.. van Zantvliet, J.W.C. Meulblok, W.P. Afwezig: geen. Publieke tribune: 8 personen Pers 4 personen bladz 3 3 voorzitter wethouder lid lid lid lid lid lid lid wethouder lid lid lid lid lid lid secretaris INHOUD 1. Opening 2. Vaststelling notulen openbare vergadering van 28 januari 1988 3. Behandeling ingekomen stukken en mededelingen 3 B.8. Verkeersmaatregelen B. v. Loonstraat (A. IJzermans) B.7. Concentratie volkstuinen (A. Heijmans) B.10.Ned. 3 op de kabel/kwaliteit CAI (J. v. Schilt) 4. Beslissing op ingediend bezwaarschrift tegen ontwerp-subsidie- 4 lijst 1988 (aangehouden in de raadsvergadering van januari 1988 m.b.t. aanvullende subsidie "De Vaertsingers" 5. Algehele hertaxatie t.b.v. onroerendgoedbelasting (10e wijziging 4 van de begroting 1988). 6. Verklaring dat wordt voorbereid een wijziging van het uit- 4 breidingsplan in Hoofdzaak t.b.v. de realisatie van een camping. 7. Weigering tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. 5 perceel Groenedijk 1. 8. Beslissing op het beroepschrift van de heer M.G.M. v.d. Heijden 6 m.b.t weigering bouwvergunning t.b.v. een agrarisch bedrijf (woning- en bedrijfsruimte). typRR/0703(11)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 18