-16- De heer FRANKEN ziet de huidige bewoners op een gegeven moment toch vertrekken. Bovendien kan er gebouwd worden op wel beschikbare perce len. Bij de kandidaten gaat het om hier bouwen of de gemeente verla ten De VOORZITTER wil dit idee wel bekijken, maar hij voelt er niets voor de mensen te dwingen hun huis te verlaten. De heer VAN REIJEN heeft dit probleem ook al meerdere malen aangekaart en hij wil het betoog van de heer Franken dan ook graag ondersteunen. Het schetsplan, waarover wordt gesproken is al eens in de uitgebreide commissie ruimtelijke ordening geweest. Dat ging uit van 60 wo ningen. Als er een bestemmingsplan ontworpen wordt dan is bouw moge lijk zonder woningen te ontruimen. Het argument, dat in Noord-Oost rente-verlies ontstaat, geldt ook voor de Molenweg, want de grond is aangekocht De VOORZITTER wijst er op, dat er in Noord-Oost bouwrijpmaakkosten zijn gemaakt en aan de Molenweg niet. Hij zegt toe, dat b&w een en an der opnieuw zullen bekijken en de raad van het resultaat op de hoogte stellen. 8. Werkgelegenheid ENKA( D. Hage) De heer HAGE heeft kennis genomen van de brief, die b&w naar de raad van bestuur hebben gezonden. Hij vindt dat een goede zaak, want alles zal in het werk gesteld moeten worden om de mensen, die zich voor het behoud inzetten, te steunen. Hij vraagt om een copie te sturen naar de vaste commissie economische zaken van de tweede kamer. Hij vraagt ook om actie van de politieke partijen bij hun tweede kamer-frakties De VOORZITTER zegt toezending toe. 9. Voorwaarschuwingsbord Eerste Boutweg (J. v. Zantvliet) De heer VAN ZANTVLIET vraagt om ook aan de zijde van de Langeweg een voorwaarschuwingsbord te plaatsen, zodat men ook daar op de afsluiting gewezen wordt. Wethouder OOMS deelt mee, dat het bord al in de maak is en mogelijk morgen al wordt geplaatst. 10Herstel straatkolken Weth. Swagemakerstraat en West-Zandberg (J. v. Zantvliet) De heer VAN ZANTVLIET wijst op de slechte staat waarin de kolken in deze straten verkeren. Wethouder OOMS antwoordt, dat in de West-Zandberg en Past. Antoniusstraat aanstaande zomer nieuwe riolering wordt aangelegd. Daarop wordt dus gewacht. De kolken in de Weth. Swagemakerstraat zul len zo spoedig mogelijk worden hersteld. 11. Situatieverbetering Vierlinghstraat (A. v. Nispen-Aarden) Mevr. VAN NISPEN-AARDEN herinnert aan de belofte tijdens de algemene beschouwingen om met gecoördineerd bejaardenwerk en de woningstichting overleg te plegen. Dat stuk ligt nu helemaal open. Zij vraagt naar de stand van zaken. typ:IS/1020(7)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 16