mr -15- De heer HEIJMANS denkt niet, dat door het sluiten van de schutsluizen Steenbergen zo'n hoog grondwaterpeil heeft, want de spuisluizen staan open Mevr. ONLAND- VAN HAAREN vraagt hoe hoog de waterstand is van het Zoom meer, dat i.v.m. de verzilting een lager peil heeft dan de Vliet. Wethouder OOMS weet, dat er weinig verschil is, dus daar kan het niet aan liggen. Mevr. ONLAND- VAN HAAREN gaat het erom of er iets aan het hoge grondwa terpeil te doen is. Zij vreest, dat het anders veel meer gaat voorkomen. Wethouder OOMS ziet van de zijde van de overheid geen oplossing voor dit probleem. 2. Openbare verlichting Jacobspad(weth. Ooms) Wethouder OOMS kan op de vraag in de commissie gemeentewerken meedelen, dat de lampen al twee dagen branden. Het heeft wel veel moeite gekost om van de P.N.E.M. de vereiste toestemming te krijgen. 3. Vandalisme achterpad Plataanstraat/Iepstraat(D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN heeft van bewoners van beide straten klachten ontvangen over vernielingen en baldadigheid door jongeren. De VOORZITTER zal dit met de rijkspolitie opnemen. 4. Vernieling abri's busstation(D. Machielse-Schouteren) Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN heeft moeten constateren, dat de abri's volle dig zijn vernield. Zij acht dit onacceptabel en vraagt of de daders al gepakt zijn. Het moet vrijdagmiddag gebeurd zijn. Zij zal bij de politie aangifte doen. 5. Toezicht gereserveerde invalidenparkeerplaatsen(A. IJzermans) De heer IJZERMANS is blij met het antwoord van het college, want zijn in formant hoorde van de politie, dat deze niet op kan treden. 6. Kwaliteit C.A.I.(A. IJzermans) De heer IJZERMANS heeft eens per dag de kwaliteit bijgehouden. De maand december gaf een bijzonder triest resultaat te zien. Hij wil nogmaals aandringen op contact met de gemeente Fijnaart. Wethouder ADRIAANSEN zal dit onderzoeken. 7. Bouwgrond Molenweg(C. Franken) De heer FRANKEN bereiken nog steeds vragen om op de van Trouw verworven grond te mogen bouwen. Er zijn mensen, die persé niet in Noord-Oost wil len bouwen, maar wel aan de Molenweg. Hij zou graag zien, dat er een schetsplan voor het gebiedje wordt ontworpen, zodat er op beschikbare ge deelten woningen kunnen worden gebouwd. De VOORZITTER merkt op, dat er nog woningen staan, waar oude mensen in wonen. Hij ziet niet in waarom er haast gemaakt moet worden, want er is elders in de stad grond genoeg. De gemeente beschikt trouwens al over een schetsplan typ:IS1020(6)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 15