mhüt: wm 3 Het plan Boetse Holen oogt mooi.,,.. Wij zijn daar best content over. Temeer daar wij, de invulling van die 'blinde vlek' aan de Molenweg, lang genoeg hebben bepleit. De realisering aldaar van een gedeelte sociale woningbouw is en blijft voor ons een vereiste. Dit, ondanks het teit dat de grondvsrkoop via de 'vrije sektorwat vlotter zijn beslag zou kunnen krijgen. Wij zijn, zoals u weet, ook voorstanders van het zgnaampasbaar bouwen. Daarom verzoeken wij u om dat streven te helpen bevorderen. Tot slot, mijnheer de voorzitter, nemen wij alvast een voorschotje op de diskussie, die later gevoerd moet worden over de verdeling van de gelden voor Stads- en Dorpsvernieuwing. Dat voorschot nemen hebben we tenslotte van uw college geleerd. Want.weet u nog we!de Htl. 40.000,= voor appartementen in de Pompenstraat 7 Juist om die handelswijze komt nu de gehele Partij van de Arbeid—fraktie terug van zijn eerdere standpunt dat géén gelden moeten worden uitgetrokken voor particuliere woningverbetering. uannBer aan een particuliere huisjesmelker gemeenschapsgelden ter beschikking kunnen worden gesteld, dan doen zeker ook andere anderen... anderendie alleen hun eigen woongenot en géén winstbejag als oogmerk hebben. Volgens de Parti j van de Arbeid—-fraktie zou er ook gestreeft moeten i*jof"dsifi nssr s?€?n «tï o o I i ike? vprrni nd9ri nq vsn fiE?t vsl stortvolufHE. Eer eerste aanzet daartoe zou de bevordering van compostering kunnen zijn.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 141