- {jijanneer tie ambtewoning, n=* 1 juni a.s. \AM komt, dan zijn wij voorstander5 van de verkoop ervan. Met de strukterele opbrengst ervan zouden wij, ingaande 1990, het volgende willen realiseren; Een, tot tweederde van het normale bedraggereduceerd t ar iel1 -reinigingsrechten voor zgn. éénsper soonshui shoudens. Wij zullen, in tweede termijn, daar zo,nodig een principe-uitspraak van de raad voor vragen. Wij zijn het met u eens dat maatregelen, ter bestrijding van de overlast door honden, moet worden betaald uit de belasting op die dieren. Eerst dient echter het totale bedrag, dat nu aan hondenbelasting wordt geïnd, daarvoor ter beschikking te komen. Moest alsnog verdere verhoging nodig zijn, al hopen wij dat niet, dan pleiten wij voor tari e-f ~:stel 1 i ng naar draagkracht, Dat uw personeelsbeleid steeds vrouwvriendelijker is geweest, nemen wij graag van u aan. 0-f uw vrouwvriendelijke houding vertaald gaat worden in een echte Emancipatie-nota, wachten we nog maar even at, De tekst van een passage daarvoor in uw concept—welzijnsplanning maakt ons vooralsnog niet optimistischer. Volgens geluiden, die ons bereiken vanuit vr ouwenor gan i sat i es worden bepaal de plaatsen binnen de bebouwde kom als "eng" ervaren. Dit, vanwege schaarse verlichting en/ot hooggroeiend gewas, lien 'vree5t daar voor lijtelijk geweld ot anderszins. Wij verzoeken u één en ander na te willen gaan en eventuele maatregelen te overwegen. In het verleden heett de Partij van de Arbeid-traktie meermalen met u van mening verschild over inspanningen t.b.v. de werkgelegenheid. Gebleken is dat ook anderen hier kritisch naar kijken. Reden genoeg voor ons om u het volgende te verzoeken; Vraag de Werkqroep Werkgelegenheidsaangelegenheden om een advies over een mogelijk Verscherpt Beleid inzake de Bevordering van de Werkgelegenhei d Ondanks het teit dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over het zon. "Edah-plan", per slot van rekening weten wij nog niet o-f het doorgaat, willen wij toch alvast het volgende stellen; De huidige gebruikers van "De Dam" moeten spijkerharde garanties krijgen dat ze hun aktiviteiten van nu kunnen voortzetten. Dit alvorens er een overeenkomst met Edah o-f wie dan ook gesloten wordt Nu het Algemeen Maatschappelijk Werk tot de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeente gaat behoren, moet ons inziens worden gestreeft naar; Herkenbaarheid en drempelver1aging ervan. Bovendien moet het optimaal bereikbaar zijn en moet diens verwijs-funktie zonodig prevaleren boven het zoeken naar 'eigen' oplossi ngen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 140