-14- De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel met de aantekening, dat de ingekomen reakties en de door de heer van Reijen gestelde vragen alsnog zullen worden behandeld. 12. SEOEDEISEND ONDERHOUD C.V.-INSTALLATIE VOORMALIGE JACINTHA KLEUTERSCHOOL (50E WIJZIGING BEGROTING 1987) De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 13. AANVRAAG ARTIKEL 74 W.B.O. TEN BEHOEVE VAN ONDERHOUD MARIA REGINASCHOOL De heer FRANKEN is geschrokken van een uitlating van een lid van de com missie gemeentewerken, dat de aanvrage "achterbaks" zou zijn. Hij vindt die opmerking ongepast. De VOORZITTER had het juister gevonden als de heer Franken tijdens de commissievergadering had gereageerd. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 14. RONDVRAAG (begin M. Onland-van Haaren) 1. Grondwaterpeil (M. Onland-van Haaren) Mevr. ONLAND- VAN HAAREN maakt zich zorgen over het grondwaterpeil. Het door het college gegeven antwoord op haar vragen in de commissie financiën is haar niet helemaal duidelijk. Met name begrijpt zij niet wat de nabijheid van open water met het grondwaterpeil te maken heeft. Het is toch wel opvallend, dat de laatste een-en-twintig jaar het peil niet zo hoog als thans is geweest. Wethouder OOMS vermoedt, dat het antwoord niet juist is. Het hoogheem raadschap heeft hem verteld, dat door de enorme regenval het peil in de Westlandse Watergang op 30 is gekomen. Inmiddels is het water ge zakt. De spuisluizen staan open, maar de schutsluizen niet, omdat er met de provincie nog geen overeenstemming is over de inning van de scheepvaartgeldenBij openstelling van de sluizen is er geen doorlo pende bediening meer en komt de inning in het gedrang. Mevr. ONLAND- VAN HAAREN herinnert aan de waarschuwing van deskundigen dertig jaar geleden, dat als de Deltawerken doorgaan Steenbergen met natte voeten zal komen te zitten. Het eerste het beste jaar is dat al het geval. Zij vraagt zich af of het redelijk is de gemeente en haar bewoners met de lasten op te zadelen. Wethouder OOMS merkt op, dat niet alleen in Steenbergen wateroverlast optreedt De VOORZITTER vraagt of een kelder, die zich beneden het maaiveld be vindt, niet snel water ontvangt en of daar de overheid op aan te spreken is. Mevr. ONLAND- VAN HAAREN wijst er op, dat er een-en-twintig jaar lang- geen wateroverlast in kelders was. Er zijn in die tijd echt wel meer winters met veel regenval geweest, typIS/1020(5)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 14