Kr'78-2 5. Hoof dfunkt i.e 5: Cultuur en recreatie ^•1 Wanneer worden de in het vooruitzicht gestelde recreatieve voorzieningen aan het Bovensas gerealiseerd ^•2öe door u uitgebrachte recreat ienota heeft onze aandacht en te zijner tijd zullen wij onze gedachten hierover ventileren. ""•^Afstoten van jeugdhuis "De Tuimelèr" te Kruisland. Wij kunnen ons wel voorstellen dat gelet op het kostenaspect in combinatie met de frequentie van het gebruik deze afweging gemaakt wordt. Anderzijds willen wij wel stellen dat uwerzijds nooit gestreefd is naar een hoger f requent iegebruikWat voorop dient te staan is, dat vervangende ruimte voor zowel peuterspeelzaal als jeugd- en jongerenwerk in overeenstemming dient te zijn met de doeleinden die bij instellingen hieraan stellen, zodat voldoende met hun wensen wordt rekening gehouden. Voorts vinden wij dat de uitslag van het accommodatie-onderzoek wel erg lang op zich laat wachten tot ongenoegen van bovengenoemde instellingen. ^•AHet sportcomplex van de tennlsverenigingKrego te Kruisland komt na toetreding tot de K.N.L.T.B. en vooral daar een gestaag groeiend ledenbestand wat krap in zijn jasje te zitten. Wij ondersteunen de aanvraag tot ui tbre i.di ngsf ac i. 1 i t ei. ten w.o. een oefen- kooi en vinden dat verdere uitbreiding met een derde baan in de nabije toekomst be spreekbaar zou moeten zijn. 5-5Voorts zijn wij van mening dat er in de achter ons liggende periode wel erg weinig gedaan is op cultuur-historisch gebied. Het uitzetten van een beleidslijn op langere termijn lijkt gewenst. Als voorbeeld zouden we het al dan niet behouden van de zeer oude boerderij 't Hoogje naar voren willen schuiven. 5.öWat betreft de volkstuinen zijn wij voor verdere concentratie op 1 lokatie. 6. Hoofdfunktie 6 Maatschappelijk werk -1 Wij hopen dat het pakket wat betreft de professionele dienstverlening aan de diverse groeperingen en verenigingen in de toekomst op het huidige peil gehandhaafd kan worden. ^•2Nu het verpleegtehuis duidelijk in beeld is, rekenen wij op een voor ons gunstige en voorspoedige afloop. 7. Hoofdfunktie 7 Volksgezondheid Wij vinden een totaal onderzoek van ons rioleringsstelsel gewenst, om op langere termijn een goed onderhoud of vervangingsschema te kunnen opzetten. 8. Hoofdfunktie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.lWij rekenen op een snelle afronding van de plannen m.b.t. het nieuwe uitbreidingsplan. Waar wij reeds enkele jaren voor gewaarschuwd hebben is door te snelle uitgifte van bouwgronden helaas bewaarheid. Het niet voorhanden hebben van uitbreidingsmogelijk heden tast de leefbaarheid van ons dorp aan. ^•2Voorts vinden wij dat het openbaar groen in nieuwe plannen er erg bekaaid van afkomt. ^■3Hoe staat het verder met de ontwikkelingen van het speelterrein in 't Hoogje 9. Hoofdfunktie 9 Financ i.e r ings- en algemene dekkingsmiddelen 9.10ndanks het feit, dat wij moeite hebben met het heffen van hondenbelasting vinden wij het een goede zaak dat de gelden nu uiteindelijk aangewend worden om de overlast te best rijden 9-2De meer jarenbegrot i ng vinden wij te karig. Nadrukkelijker zullen er beleidslijnen op langere termijn zichtbaar gemaakt moeten worden. Mijnheer de voorzitter en overige aanwezigen, bedankt voor uw welwillende aandacht.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 138