I Belangengroepering Kr"78—1 Kruisland '78 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1989 Geachte Voorzitter, Allereerst willen wij uw College en het ambtelijk apparaat danken voor het vele werk, dat verricht is, om ons een sluitende begroting te kunnen aanbieden. 0. Hoofdlunktie 0 Algemeen Bestuur 0.1.Plaatsing van promot i eborden langs de voornaamste invalswegen van Steenbergen lijkt ons een goede zaak, temeer daar Steenbergen na de opening van de Philips- dam qua verkeersintensiteit nog nadrukkelijker in beeld gekomen is. Ook het uit brengen van een promot iefolderwaarin tevens toeristische tips vermeld staan zou overwogen kunnen worden. 1Hoofdfunktie 1 Openbare orde en veiligheid 1.1 Wij betreuren het dat de invoering van het stil alarm te Kruisland, opgenomen op de investeringsstaat van dit jaar nog steeds niet gerealiseerd is. Na jaren touw trekken over al dan niet invoeren hiervan, zou het positiever overgekomen zijn, als sneller tot aanschaf zou zijn over gegaan. 1 -2 De huidige politiepost in Kruisland verkeert in slechte staat. Wij dringen met klem aan op behoud van een eigen permanente politiepost in ons dorp. 2. Hoofdfunktie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3*1 De plannen tot het komen van sne Ihe i dsbeperkende maatregelen op de doorgaande wegen in Kruis land en Welberg hebben vanzelfsprekend onze instemming. Al jaren is het ons een doorn in het oog, dat ondanks radarcontrole, er nog steeds ver keersdeelnemers met a-sociale snelheden deze lokaties passeren. Met nadruk willen wij er in dit verband op wijzen, dat aan de veiligheid van het langzame verkeer een hoge prioriteit toegekend moet worden. ^•2 Hoe wordt het routeschema m.b.t. de g 1 adhe i dbes t rijd i ng opgesteld na overname van de wegen, daar ons verzoeken bereikt hebben, om aan te dringen op uitbreiding van dit schema en hierin wegen op te nemen, die thans niet gestrooid worden. 3Hoofdfunktie 3 Economische zaken 3.1 De uitgifte van gronden op het i ndust ri eterre i n is zeer voorspoedig verlopen. Wij hopen dat het aankopen van een grotere oppervlakte voorspoedig zal verlopen, zo niet, dan willen wij aandringen op het onderzoeken van mogelijkheden tot uit breiding aan de westzijde van Zee 1 andweg-Oostom zo snel mogelijk aan de vraag te 3.2 kunnen voldoen. Met betrekking tot het C S .M_.-comp lex en de voormalige Gummarus- schoo 1 zijn wij voorstanders van het realiseren van kleinschalige projecten dan het langdurig overwegen van utopische plannen. Een bekend spreekwoord zegt: Je moet het ijzer smeden als het heet is." De belangstelling van projectontwikkelaars en en grootgrutters in deze is bekend, welke initiatieven wij toejuichen. Los van de uitslag van het PPC-rapport vinden wij dat we geen afwachtende houding moeten aannemen, maar krachtdadig moeten streven om op korte termijn, zonder onnodig tijd verlies, afrondende beslissingen te kunnen nemen. 3.3 Het verwerven van een kleinschalig industrieterreintje te Kruisland zou herover wogen kunnen worden, daar ureeds een verzoek tot industriegrond bereikt heeft. 3.4 Uw opmerking, dat er reserves gevormd moeten worden voor C.A.I. kunnen wij wel onderschrijven. Wel vinden wij, dat u zich wel erg halsstarrig opstelt ten op zichte van uitbreiding van het kabelnet in het onmiddellijke aangrenzende buiten gebied. Een gedeeltelijke bijdrage aan de kosten lijkt ons gerechtvaardigd. U zou hiervoor jaarlijks een vast bedrag op de begroting kunnen opnemen en fasegewijs de aanvragen kunnen afhandelen. 4. Hoofdfunktie 4 Onderwijs 4 1 Wij vinden, dat u op uw terrein de mogelijkheden moet blijven onderzoeken om een bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden van het pakket van onderwijs- voorzieningen in onze gemeente.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 137