GBW-2 3. Bestemmingsplan. In de algemene beschouwingen van vorig jaar hebben wij al gewezen op het -feit dat het huidige bestemmingsplan helemaal vol is gebouwd-In de antwoorden werd toen al gewezen op de diverse problemen die een realisering van een nieuw plan aan de KapKockstraat in de weg zouden staan. Ook het alternati et aan de oostzijde van het Kinderbaantje zou problematisch zijn. Met andere woorden het kan nog wel even duren. De konsekwenties van de onmogelijkheid om op beperkte schaal te kunnen bouwen op Welberg zijn geheel voor rekening van het college. IJ moet toch uit ervaring weten wat het voor een kerkdorp kan betekenen om lange tijd van woningbouw verstoken te blijven. U zou trouwens nog eens uw licht kunnen opsteken bij de Leetbaarheidsgroep G.B.W. wijst alle verantwoorde!i j khei d in dit beleid afen vraagt zeer dringend om met spoed de nodige procedures op gang te brengen, die het mogelijk moeten maken om in de zeer nabije toekomst weer in de eigen woonvraag van de bewoners van Welberg te kunnen voorzien. 4. Volkstuinen. Meneer de voorzitter, ook in de algemene beschouwingen van 1988 heb ik nogal aangedrongen op een centralisatie van de volkstuinen We hebben toen zelfs voorstellen gedaan om eventuele verplaatsing naar een nieuwe lokatie soepel te laten verlopen Meneer de voorzitter tot op heden is er van een slagvaardig beleid in deze weinig te bespeuren. Enige jaren geleden werd goede landbouwgrond vrij gemaakt van huur en voor volkstuinen beschikbaar gesteld. Wat we nu zien is een grote kavel grond, die maar voor goed de helft gebruikt wordt als volkstuin, hetgeen weer tot gevolg heeft dat de rest onder komt. en vervuild. Meneer de voorzitter, als we nu alle tuinders centraal bij el kaar brengen, kunnen we ook iets doen voor een goede opbergruimte en was en schui1 gelegenheid. De vrijkomende grond kan dan weer worden verpacht of voor andere doeleinden worden gebruikt. Meneer de voorzitter, dit waren de bijdragen van G.B.W. algemene beschouwingen 1ste termijn. Ik dank u.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 136