d GBW-1 GEMEENTE BELANGEN WELBERG ALGEMENE BESCHOUWINGEN 1989. Meneer de voorzitter, Graag wil namens G.B.W. mijn bijdrage leveren aan de algemene beschouwingen naar aanleiding van de begroting 19B9 Met veel passen en meten heeft onze afdeling financien de begroting rond gekregen. Het zag er allemaal zo mooi uit,bij de behandeling van de begroting van 1988. Maar ook nu weer is gebleken dat niet alles is te voorzien. Diverse forse kortingen van bovenaf werden ons deel,in de loop van het jaar. Dat had natuurlijk tot gevolg dat enkele geplande belangrijke werken moesten worden doorgeschoven. Meneer de voorzitter, Zonder de belangen van de gehele gemeente uit het oog te verliezen, wil ik toch speciaal ons kerkdorp Welberg onder de aandacht brengen. 1. De boomvaart. i^e waren en zijn nog steeds verheugd over het feit dat B&W en de raad in 1988 de belangr i jkhei d van de door ons zo vurig gewenste overkluizing hebben onderkend en toen hebben besloten f250.000,-te reserveren voor dit werk, uit te voeren in 1989. Daar wil namens G.B.W. nog iedereen die daar aan hebben meegewerkt bedanken. Dat er op dit moment een pas op de plaats moet worden gemaakt, is door ons begrepen. Maar wij hopen dat de voorjaarsnota ons de ruimte geeft alsnog in 1989 met de voorbereiding van de overkluizing te kunnen beginnen. 2. Kap. Koekstraat. Meneer de voorzitterten behoeve van de verkeersvei1igheid is het dringend noodzakelijn dat er snel heidsbeperkende maatregelen worden genomen in de Kap. Kockstraat, vooral tegenover de FastKerkerstraat en de Corneliusstraat Dat het college snel heeft ingespeeld op de door het kleine kernen project West-Brabant geopperd subsidievoorstel groot f20.000,-verheugd ons zeer. Mogelijk kan dit een aanzet betekenen, om op die punten door middel van b.v. versmal 1ingen de snelheid te beperken.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 135