VVB-5 7. 4 d. Ter verbetering van het milieu zijn nieuwe ontwikkelingen in het afval stoffenbeleid gaande. Door het opstarten van een grote verbrandingsovenop het Moerdijkterrein zal het brandbare gedeelte van de afval verbrand worden met terugwinning van energie. Het ontbrandbare gedeelte zal gescheiden worden in hetgeen gebruikt kan worden voor recycling en wat gesstort moet worden. Onze burger zal door deze werkwijze geconfronteerd worden met een forse verho ging van de tarieven. Om deze drastische prijsstijgingen te beperken zullen we als gemeente de burger moeten stimuleren preventief te werken. Dat bete kent scheiden bij de bron Voor papier, glas en probleemstoffen zijn er al mogelijkheden om deze zaken apart aan te bieden. Het groente-, fruit- en tuinafval, dat 50 van het totale huishoudafval bevat, kan verwerkt worden tot compost in eigen tuin, indien aanwezig. Hierdoor kan het volumeafval, dat verbrand of gestort moet worden, gereduceerd worden. Daar een centrale compostering nog lang op zich zal laten wachten, stellen wij U voor om aan bewoners met een tuin tegen een gereduceerde prijs compostvaten ter beschik king te stellen, b.v. 50% van de kosten voor de gemeente en 50 voor de burger 8. Hoofdfunctie 8. 8-1 Nadat hoek Markt/kerkstraat en de Blauwstraat zijn aangepast in het kader van de dorps- en stadvernieuwing menen we als V.V.D.-fractie dat de Kromme Elleboog het volgende project moet zijn dat voor deze gelden in aanmerking moet komen. Bij een mooie invulling van het C.S.M.-terrein behoort een aantrekkelijke ver binding naar de Kaaistraat. Een publiekprivaatrechterlijke samenwerking met een ondernemer of bankinstelling kan tot de mogelijkheden behoren om tot de ontwikkeling van een projekt te komen. 8.2 b. Bij de bouw van ongesubsidierende woningen zal rekening gehouden moeten worden met de behoefte van woningen voor alleenstaanden en bejaarden. 9. Hoofdfunctie 9. 9.1 a. Een reserve opbouwen voor hetonderhoudsfeids gebouwen lijkt ons nuttig voor de meerjarenplanning. Om tot een evenwichtige opbouw van deze reserve te komen adviseren we U om naast de door U genoemde middelen ook de opbrengsten van de verkoop van onroerende goederen hier aan toe te voegen, we denken hierbij aan de verkoop van-de ambtswoning. 9.2 b. Ondanks de wat sombere tendens, die in deze begroting te lezen is, denken we toch dat er voldoende ruimte in zit om voorlopig niet tot invoering van rioolretributie over te gaan. 9.3 c. De nieuwe taxaties voor de O.G.B. blijken 10 hoger uit te».,vallen. U bent bereid de belastingen aan te passen om tot een zelfde eindbedrag te komen als in 1988.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 133