VTO-4 5.6 e. In de Algemene beschouwingen van de voorafgaande jaren hebben we uitge breid aandacht besteed aan de ontwikkelingen op het gebied van waterrecre- atie, hengelsport en wandel- en fietsmogelijkheden In de recreatienota van 25 oktober 1988 zijn vele plannen opgesomd, die uit gevoerd kunnen worden, zodra aanvullende overheidssubsidies worden verstrekt. We betreuren de trage afwikkeling van diverse zaken, door het niet kunnen beschikkenover de subsidies, doordat de meningen van de provinciale beleids medewerkers onderling en die van de beheerscommissie Krammer-Volkerak haaks op elkaar staan. Enerzijds een gedeputeerde en beleidsmedewerkers die de watersport en het creeren van een camping willen stimuleren, anderzijds de beheerscommissie Krammer - Volkerak, die uitbreidingen op dit gebied af remmen Het college en het bestuur van het Vaarrouteplan zullen zich dan ook tot het uiterste in moeten spannen om de toegezegde plannen ingewilligd te krijgen 5.7 fGezien de behoefte aan viswater stellen we U voor visstoepen aan teleg- gen aan het Doornedijkje en de Westhavendijk.Het wachten op subsidie zal veel tijd vergen. Als de gemeente het materiaal betaalt zullen in overleg de werk zaamheden verricht kunnen worden door de leden van de visclub of andere vrijwilligers 5.8 g. Na herhaalde discussies over het bruggetje bij het Benedensas, zouden we graag concreet zien wat de mogelijkheden en de kosten zijn. 7- Hoofdfunctie 7. 7- 1 a. Specifieke uitkeringen op het terrein van de Volksgezondheidsdienst zul len in 1989 niet meer via het streekgewest maar via het gemeentefonds uit gekeerd worden. We verzoeken U om rijkskortingen op deze bijdragen toegepast door te berekenen aan het streekgewest, zodat ook het streekgewest zich aan past aan opgelegde bezuinigingen, zodat niet de deelnemende gemeenten een extra bijdrage wordt gevraagd. 7- 2 b. Gezien de slechte onderhou dstoestand waarin de riolering zich in vele gemeenten bevindt, bevelen wij U aan, ter voorkoming van verrassingen, een algemene inspectie in te stellen van ons rioolstelsel. Naar aanleiding van zo'n onderzoek kan een vrij nauwkeurige meerjarenplanning gemaakt worden. 7. 3 c. Wij zijn ingenomen met het inzetten van de chemo-kar voor het ophalen van probleemstoffen.De frequentie van één maal per maand lijkt ons nog steeds te hoog. We raden aan om in de maand februari de chemo-kar in te zetten in het buitengebied. Goede bekendheid hieraan geven en contact opnemen met de landbouworganisaties zal het effect verhogen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 132