Sr VVD-3 3. Een goed leefklimaat op het gebied van cultuur en recreatie. 4. Een goed aanbod van gunstig gelegen industriegrondHet blijkt dat diverse bedrijven er de voorkeur aangeven zich dichtlangs de verkeersweg te vestigen, om een etalagefunctie uit te stralen. We geven U in overweging, ook gezien de stroeve onderhandelingen voor de volgende uitbreiding van het industrie terrein, eens te bezien of er uitbreidingsmogelijkheden van industieterrein aan de zuidelijke kant van Zeelandweg-Oostte verwezenlijken zijn tegen een aanvaardbare grondprijs. 3.2 b.Uit informaties vernemen we dat er technische mogelijkheden bestaan om huizen in het zogenaamde onrendabele gebied op de C.A.I. aan te sluiten, voor een prijs die aanzienlijk goedkoper is dan in de aanlegperiodeWe vragen U dit eens te onderzoeken. 4. Hoofdfunctie 4. 4.1 Steenbergen heeft een streekfunctie in het vervolgonderwijs. Door de vermin dering van het aantal leerlingen staan er misschien wat onderwijssoorten op de tocht. Wij weten dat het geen taak van het gemeentebestuur is om het ver volgonderwijs in onze gemeente te waarborgen, doch kan er niet coördinerend opgetreden worden zeker gezien de know-how van het onderwijs bij de gemeente. Behoud van het vervolgonderwijs is een belangrijk aspect in onze streekfunctie 5. Hoofdfunctie 5. 5. 1 a. Nu het Algemeen Maatschappelijk Werk onder de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeente komt, zien we dat graag ingepast bij de afdeling Sociale Zaken. Dit in het licht van een optimale werking, maar ook in het verband van het bereiken van de vut-leeftijd van één van de ambtenaren, die de maat schappelijke zijde van deze afdeling behartigt. 5-2 b.Ervaringen,opgedaan in de voorgaande jaren met het werken van de basis educatie in regioverband, zijn van dien aard, dat we hiermee moeten doorgaan en het niet als gemeente zelfstandig op moeten zetten. 5-3 C- Nu per 1-1-1989 het provinciale monumentenbeleid wegvalt vragen wij ons af of de gemeente nu zelf een beleid in deze gaat voeren. Het lijkt ons in ieder geval zinvol alle monumenten en beeldbepalende elementen in onze gemeente, die onder het provinciaal monumentenbeleid vielen te catalogiseren om zo toch een overzicht te krijgen wat er in onze gemeente van historische waarde is en wat valt onder beeldbepalend. Neemt de gemeente ook de financiële kant van het wegvallen van het provinciaal monumentenbeleid over 5-5 d.Wij zijn het met U eens dat de Beleidsgroep Emancipatie Steenbergen mee kan praten over de emancipatienota. Kunt U ons een tijdspanne geven wanneer deze nota aan de raad aangeboden zal worden

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 131