VVD-2 1.3 c. Wij hopen dat de oplossing, die nu aangedragen is voor de hoek Nassaulaan/ David van Orlienstraatook de goede oplossing is om tot een veiliger en fijner wonen te komen. Doordat het aantal schoolgaande kinderen in Noord-Oost steeds toeneemt en zij altijd gebruik moeten maken van deze uitvalsweg lijkt het ons toch goed om misschien in samenwerkingpflet de Vereniging van Voet gangers of Veili Verkeer Nederland, eens te bekijken hoe we het oversteken van deze schoolgaande kinderen veiliger kunnen maken. Doordat de Nassaulaan zo breed is werkt dit snelheidsverhogendZou het ook niet het bekijken waard zijn om hier snelheidsbeperkende maatregelen te nemen? 2. Hoofdfunctie 2. 2.1 a. We hebben nogal wat wegen moeten overnemen en door de grote oppervlakte van Steenbergen zijn de kosten voor onze gemeente, vooral ten opzichte van andere gemeenten extreem hoogWe moeten er bij de hogere instanties op blijven aandringen om een hogere uitkering uit het wegenfonds te krijgen. 2.2 b.Indien het bedrag voor de overname van de Moerstraatseweg uitgekeerd is willen wij dat dit bedrag ook gebruikt gaat worden om deze weg door asfal tering te reconstrueren. Gezien de toestand waarin deze weg verkeert vraagt het jaarlijks onderhoud ook zeer veel geld en naar wij verwachten zullen deze kosten alleen nog maar hoger worden. 2.3 c. Als V.V.D.-fractie hebben we er al jaren voor gepleit om beter op de hoogte te zijn welke wegen, zowel dit begrotingsjaar als ook het volgende begrotingsjaar aan de orde zullen komen. In deze meerjarenplanning wilden wij ook het financiële plaatje zien. Bij het lezen van de stukken werden wij op onze wenken bediend. Misschien is het mogelijk om een summiere samenvat ting van dit lijvig boekwerk in de begroting op te nemen. 3- Hoofdfunctie 3. 3.1 a.Gezien onze goede ligging tussen Antwerpen en Rotterdam en de voorspelling dat het zwaartepunt van de economie in West- Brabant komt te liggen gaan we als gemeente Steenbergen een goede toekomst tegemoet. Enerzijds zien we een toename van midden- en kleinschalige bedrijven en anderzijds komt er in onze gemeente behoefte aan woonruimte door de ontwikkeling van grote indus- tiebedrijven in de centrumgemeenten.Voorwaarden om in te spelen op deze ont wikkelingen zijn: 1. Een betere infrastructuur. Dit betekent o.a. de aanleg van Zoomweg-Noord een punt waarover al veel gesproken is, maar we zullen van iedere gelegen heid gebruik moeten makenom op de belangrijkheid van deze weg te wijzen. 2. Aanbod van woningen in diverse woonvormen. Blijven lobbyen bij de provin cie is gewenst om verruiming van het contingent te verkrijgen. Sterke argu menten hiervoor zijn: uitbreiding van bedrijven en de vestiging van een ver pleeghuis, dat werkgelegenheid aan ongeveer 150 mensen zal bieden.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 130