-13- Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN steunt het voorstel van de heer IJzermans. De heer REIJNDERS steunt het voorstel van de heer IJzermans niet, omdat er al f.30.000,= aan 1988 wordt onttrokken. En dit ondanks, dat hij prin cipieel voor subsidiëring t.b.v. particuliere woningverbetering is. De heer HEIJMANS steunt het voorstel van de heer IJzermans. De RAAD besluit zonder hoofdelijke stemming 1. overeenkomstig het voorstel van het C.D.A. om voor 1988 f. 30.000, t.b.v. de restauratie van de r.k. kerk in Kruisland beschikbaar te stellen, te putten uit het projekt hoek Markt/Grote Kerkstraat en dit bedrag in 1989 daaraan weer toe te voegen. 2. het voorstel van de heer IJzermans om f. 50.000,voor de categorie particuliere woningverbetering te bestemmen af te wijzen, waarbij A. IJzermans, D. Machielse-Schouteren en A. Heijmans geacht wensen te worden te hebben vóór gestemd. 3. overigens overeenkomstig het voorstel van b&w. 10. GARANDEREN GELDLENING STICHTING REGIONAAL WONINGBEZIT De RAAD besluit zonder discussie en hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel. 11. VASTSTELLING WELZIJNSPLAN 1988-1990 De heer VAN REIJEN heeft in de financiële commissie gevraagd om aanhou ding van het voorstel i.v.m. een brief van Anemoon. Nu blijken er meer reakties te zijn ontvangen. Hij vraagt of vaststelling, gezien de reak- ties, nu wel mogelijk is. Wethouder ADRIAANSEN antwoordt, dat het i.v.m. de subsidieverlening door het rijk noodzakelijk is het plan nu vast te stellen. Uitstel is dus he laas niet mogelijk. Echter zal wel bij de planuitvoering met de reakties rekening worden gehouden, alsmede met de opmerkingen uit de raad. Betrok kenen en de raad zullen schriftelijk antwoord ontvangen. De heer VAN REIJEN gaat er van uit, dat de raad dan nog kan discussiëren. Wethouder ADRIAANSEN beaamt dit als vanzelfsprekend. Mevr. ONLAND- VAN HAAREN is blij met het antwoord van wethouder Adriaan- sen, want het is niet meer dan normaal, dat de raad de reakties behan delt. Mevr. MACHIELSE-SCHOUTEREN vraagt aandacht voor het emancipatie-werk, be handeld in het welzijnsplan op bladz. 7, pnt. 3.7., waar gesproken wordt over "vrij vage signalen over de behoefte aan het opzetten van een meer algemeen emancipatie-beleid" Het lijkt haar een goede zaak deze signalen op te vangen en met mensen, die dit voorstaan, in overleg te treden en die adviezen bij de ontwikke ling van het plan te betrekken. Wethouder ADRIAANSEN verklaart, dat dit aspect reeds was geregistreerd en er dit jaar al aan gewerkt zal worden. typIS/1002(4)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 13