- VVD ALGEMENE BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE BEGROTING 1989. VVD-1 Als V.V.D. hebben we waardering voor de samenstelling van de begroting in de zogenaamde nieuwe stijl. Het geeft meer duidelijkheid en uitleg over de gang van zaken. De cijfermatige vergelijking met andere gemeenten verschaf fen meer inzicht om te beoordelen of we op het goede spoor zitten. Dat we, ondanks meer uitgaven en minder inkomsten tot een sluitende begro ting zijn gekomen, dit zonder verhoging van de O.G.B.of invoering van de rioolretributie, stemt ons tot tevredenheid. We danken dan ook alle mede werkers, die hun aandeel geleverd hebben om tot dit resultaat te komen. 0- Hoofdfunctie 0. 0.1 a. In diverse gemeenten zien we een andere organisatiestructuur voor de secretarie. Zes secretarie-afdelingen worden teruggebracht tot drie sectoren. Hoe wordt hierover in onze gemeente gedacht Bestaan daar voor ook al plannen Naar we vernemen is het een hele ingreep en vergt het veel takt van de afdeling personeelszaken, maar de efficiency van de werkstructuur kan er door verbeteren, terwijl het ook nog publieksvriendelijk is. 0.2 b. Volgens onze fractie is het wenselijk om tot een betere afbakening tussen beleid voeren en beleid uitvoeren te komen. 0.3 c. Het gebruik van de ambtswoning door onze huidige burgemeester is hem van harte gegund. Als fractie van de V.V.D. vinden we, dat voor een nieuw te benoemen burgemeester geen ambtswoning beschikbaar gesteld moet worden.. De functie is van dien aard dat betrokkene zelf een huis kan huren of kopen. Geen bezwaar voor ons is, wanneer de nieuwe burgemeester het eerste jaar gebruik maakt van de huidige ambtswoning, om zich te orienteren op de Steen- bergse huizenmarkt. We stellen U dan ook voor een taxatie van de ambts woning te laten verrichten voor juni 1989. 1 Hoofdfunctie 1 1.1 a. Met U zijn we natuurlijk zeer blij dat begonnen is met de bouw van het reeds lang beloofde nieuwe politie-bureauOndanks dat de bezetting niet optimaal is willen wij vragen om de snelheidscontroles met de radarinstallatie uit te breiden of op wat andere tijdstippen te houden.We denken hierbij aan de Nassaulaan en de Langeweg en Roosendaalseweg in Kruisland, bijvoorbeeld tus sen 8 en 9 uur 's morgens en 5 en 6 uur 's avonds. 1-2 b. Om de veiligheid nog meer te verhogen zouden we dit jaar al willen begin nen aan de reconstructie van de Kap. Kockstraat op de Welberg en de Langeweg in Kruisland.Zoals we wel weten helpt snelheidscontrole wel, doch deze snel- heidsbeperkende maatregelen zullen na de reconstructie veel effectiever zijn

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 129