PvdA-11 verplichting tot het instellen van een inlever- annex verwerkingspunt voor autowrakken. Waar moet dat dan gaan gebeuren? Als dat op het industrie terrein moet, wat kunnen daarvan dan de gevolgen zijn, bijvoorbeeld voor investeerders aldaar 8.6. Voormalige kwekerij. Ondanks de recente ontwikkelingen (provinciaal onderzoek b.v.) met betrek king tot het voormalige C.S.M.-terrein, blijven wij ervan uitgaan dat die locatie het meest geschikt is voor de realisering van een verpleeghuis. Wanneer dat gebeurt, wat bent u dan van plan met de grond van de voormalige kwekerij aan de Stoofdijk? 9. FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN. 9.1. Hondenbelasting. Wanneer de raad uw voorstel tot verhoging van de hondenbelasting goedkeurt, gaat deze in totaal ongeveer 65.000,opbrengen. Wellicht is dat vol doende om maatregelen te financieren tot terugdringen van de hondenover- last. Omdat hiervan slechts 13.000,- (de verhoging van 1988) voor dat doel is gereserveerd, zou er in de begroting 1989 een gat ontstaan van 52.000,-. Omdat wij toch vinden dat de opbrengst van de hondenbelasting in principe aan dat doel moet worden besteed, zal er voor 1989 uit een of andere reserve moeten worden geput. Bij het opstellen van de begroting 1990 kan deze zaak opnieuw worden bekeken. 9.2. Gereduceerd tarief reinigingsrechten eenpersoonshuishoudens. De door ons voorgestelde verkoop van de ambtswoning na 1 juni 1989, kan volgens Insiders in de volgende jaren structureel 20.000,tot 30.000,- opbrengen. Dat moet genoeg zijn om tot reducering van het tarief voor be oogde doelgroep te komen. Het gaat dan ongeveer om, alweer volgens 'insiders' 500 maal 38,19.000,-. 9.3. Demping Boomvaart Voorjaarsnota. Met instemming van de begrotingscommissie is de financiering van het dempen van een gedeelte van de Boomvaart verschoven naar de behandeling van de Voor jaarsnota. Wij gaan ervan uit dat die zaak dan serieus wordt bezien. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 128