i fcj PvdA-9 6.3. Alcohol- en drugbeleid. In uw beleidsvoornemens ten aanzien van alcohol- en drugbestrijding is er steeds sprake van Jongeren Zuid. Is aan dat beleid in andere delen van onze gemeente geen behoefte? 7. VOLKSGEZONDHEID. 7.1. Afvalstoffenheffing. In uw toelichting vraagt u zich af of een volledige kostendekking van het ophalen van afvalstoffen in onze gemeente moet worden nagestreefd. Wij menen dat 90% wel voldoende moet worden geacht. Voorts zijn wij van mening dat de éénpersoonshuishoudens (waaronder vele be jaarden met een A'OV-uitkering) met het betalen van het volle tarief te zwaar worden belast. Wij pleiten ervoor laatstgenoemde groep 2/3 van het normale tarief te berekenen. Dit kan in 1990 ingaan, omdat het nu wat laat is om het nog in de begroting in te brengen. In tweede termijn kunt u van ons een voorstel met voornoemde strekking voor een principebeslissing van de raad verwachten. Voor de financiering van dit plan, verwijs ik u naar hoofdfunctie 9 van deze beschouwingen. 7.2. Beperking Afvalstortvolume Onze opmerking over het composteren van het volkstuinafval die wij in de vergadering van de Begrotingscommissie hebben gemaakt, willen wij hierbij nog wat uitbreiden. Analoog aan hetgeen andere fracties van diverse raden in de regio hebben gesteld, pleiten ook wij voor bevordering van compos- tering door particuliere tuineigenaren. Wilt u dat bevorderen? Voorts zou het naar onze mening van belang kunnen zijn om alle burgers te voorzien van informatie over wat er op dit gebied allemaal mogelijk is. Als daarbij op duidelijke wijze wordt uitgelegd wat de koppeling stortvolume en storttarief inhoudt, dan zou dat onze goedkeuring hebben. 7.3. Gewestelijke Gezondheidsdienst. Met u zijn wij van mening dat de oorzaak van het forse verschil in kosten voor onze gemeente, in vergelijking met anderen van deze dienst, boven water moet komen.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 126