PvdA-8 5.5. Luchtzuiveringsinstallatie in de sporthal. Reeds lang pleiten wij bij u voor maatregelen ten bate van mensen met adem halingsmoeilijkheden. U weet wel., rookverboden en zo... Omdat ook mensen met ademhalingsmoeilijkheden gebruik maken van de sport hal, hetzij aktief of passief, pleiten wij voor het nemen van maatregelen aldaar. Dit keer gaat het niet om een rookverbod, maar om het aanbrengen van een of andere luchtzuiveringsinstallatie waarvan ook de actieve spor ters, met of zonder ademhalingsproblemen, profijt zullen hebben. Wanneer uw onderhandelingen met Edah succes hebben, kan wellicht een en ander worden betaald uit de pot "schilderwerkzaamheden De Dam". Die beurt kan dan voorbijgaan en levert het bedrag van 30.000,op. 5.6. Speeltuigen op het Rozenplein. Mensen uit de omgeving van het Rozenplein hebben onze fractie te kennen gegeven dat er behoefte bestaat aan speeltuigen voor de jeugd aldaarEén van die bewoners bood zelfs spontaan zijn technische vaardigheid als hulp aan. Kunt u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het aanbrengen van die speeltuigen? 6. SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK. 6.1. Algemeen maatschappelijk werk. Nu het Algemeen Maatschappelijk Werk tot de beleidsverantwoordelijkheid van de gemeente gaat behoren, zijn wij het roerend met u eens dat er moet worden gestreefd naar een meer optimale bereikbaarheid van die instelling. Een stap in die richting is onzes inziens het bevorderen van de herkenbaarheid daarvan. En vooral gericht op de groep mensen die gebruik moeten maken van deze instelling; veelal de lagere inkomensgroepen dus. Wanneer genoemde doelgroep meer specialistische hulp nodig heeft, zal het Algemeen Maatschappelijk Werk moeten gaan verwijzen naar adequaat toegeruste instanties, in plaats van zélf oplossingen te bedenken, hoe goed deze ook bedoeld zijn. Wilt u een en ander bevorderen? 6.2. Ouderen-nota. Met anderen zijn wij in afwachting van uw ouderennota die u reeds een jaar geleden hebt aangekondigd. Hoe staat het nu daarmee?

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 125