PvdA-6 Dat gegeven en ook de andere opmerkingen die binnen de werkgroep te be luisteren waren kijkt u het verslag er maar op na geven ons aan leiding u het volgende verzoek te doen: vraag de werkgroep op korte ter mijn om een advies waarin wordt aangegeven hoe een verscherpt gemeente lijk werkgelegenheidsbeleid er in de toekomst moet uitzien. 3.2. Toegankelijkheid van winkelbedrijven (voor invaliden). Nu de toegankelijkheid van openbare gebouwen geregeld gaat worden, drin gen wij nogmaals bij u aan om ook de toegankelijkheid van winkelbedrijven te willen bevorderen. Uw contacten met het KNOV kunnen daarvoor worden benut. Mocht daarvoor ook enige subsidie benodigd zijn, dan zijn wij er voorstander van die daarvoor te verlenen. 3.3. Zenderuitbreiding CAI-net. Recente kranteberichten maakten melding van wellicht op handen zijnde zender-uitbreidingen door het Fijnaart.se bedrijf, waarvan ook wij de signalen ontvangen. Op zich zijn wij daar niet tegen, mits vooraf met de abonnees overleg wordt gepleegd over de eventuele tariefsverhoging die daarvoor nodig kan zijn. Alvorens echter zenderuitbreiding plaatsvindt, achten wij het nuttig dat eerst de huidige signalen geoptimaliseerd worden. 3.4. Korting bij automatische incasso-gasrekening Daar er bij het schrijven van deze Algemene Beschouwingen nog geen ant woord uwerzijds is ontvangen omtrent de bereidheid van het Gasbedrijf tot korting bij automatische incasso, herhalen wij die vraag bij dezen. 5. CULTUUR EN RECREATIE. 5.1. Beleid ten aanzien van recreatie. Het moet ons van het hart dat uw nota "Openluchtrecreatie" veel elementen bevat die ons aanspreken. Uw vastgelegde beleidsvoornemens vallen ons dus niet tegen. Wel bespeuren wij daarin een B W-visie die sterk ver ouderd is en dient als bijlage. Dat is niet sterk... Bovendien kunnen de aandachtsgebieden, met uitzondering van de waterre creatie, onzes inziens nog wel wat verder worden uitgebreid. Ook toekom stige recreatieve mogelijkheden bijvoorbeeld in het gebied wat nu nog de voormalige vloeivelden zijn zouden moeten worden bezien. Samenwerking met andere (buur)gemeenten zou qua mogelijkheden eveneens bezien moeten worden.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 123