PvdA-5 beschikbare tijd, zijn ons bekend. Toch zouden wij graag zien dat in de prioriteitstelling van de politie de vandalisme-preventie een belangrij kere plaats krijgt dan bijvoorbeeld verkeerstellingen. Dat laatste kan onzes inziens ook door anderen worden gedaan. Wilt u dat bevorderen? 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT. 2.1. Moerstraatse Weg. U stelt in uw toelichting dat u, ondanks de zware last van het wegenonder- houd, streeft naar de handhaving van het hoge onderhoudsniveau van die wegen. Wij zijn het daarmee eens, maar we vragen ons wel af welke priori teit de Moerstraatse Weg daarin heeft. Gezien de zeer slechte staat van het wegdek aldaar, vinden wij dat dat in ieder geval een eerste prioriteit moet zijn. 2.2. Ontsluiting Plan Noord-Oost via Watertorenweg Wij rekenen erop dat deze ontsluiting in 1989 zijn beslag gaat krijgen 2.3. Woonerven in wijk Noord-Oost. Wanneer valt er een besluit te verwachten omtrent de realisering van woon erven in de wijk Noord-Oost? Wij vragen dit naar aanleiding van de dis cussies die hierover in het verleden zijn gevoerd. 2.4. Wandelpad Oranje Bolwerk - Frederik Bolwerk v.v. Ondanks uw negatieve beslissing over een door ons eerder gevraagd wan delpad Oranje Bolwerk - Frederik Bolwerk langs de Maria Reginaschool willen wij dit onderwerp opnieuw opvoeren. Er bereiken ons namelijk nog steeds vragen van burgers die een verhard wandelpad op die plaats wenselijk vinden. 3. ECONOMISCHE ZAKEN. 3.1. Werkgroep werkgelegenheidsaangelegeneheden In de laatstgehouden vergadering van bovengenoemde werkgroep is vanuit een onverwachte hoek enige kritiek beluisterd inzake het werkgelegen heidsbeleid van onze gemeente. Onder andere zou de loket-functie, waarom de fractie van de Partij van de Arbeid al eerder nadrukkelijk heeft ge vraagd, niet voldoende functioneren.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 122