PvdA-4 0.7. P.C.-privé-project. Onze fractie is vóór de invoering van een zogenaamd P.C.-privé-project. Ten aanzien van het personeel maken wij wel het voorbehoud dat dit he- heel vrijwillig moet gaan. Dit betekent dus géén 'zachte drang' van chefs voor deelname aan het project. 0.8. Maatregelen ter voorkoming van hondenoverlast. Hopelijk slaagt de werkzame ad-hoc-commissie er spoedig in om met een voorstel in dezen te komen. Zolang echter het totale bedrag dat door de hondenbelasting wordt opgebracht, niet is besteed, zijn wij tégen ver hoging van voornoemde belasting. Mocht verhoging op een bepaald moment toch noodzakelijk zijn, dan bepleiten wij een belastingverhoging naar draagkracht Zie verder onze opmerking hierover onder Hoofdfunctie 9. 0.9. Ambtswoning. Wij zijn voorstanders van verkoop van de ambtswoning wanneer de huidige burgemeester met pensioen is gegaan. De nieuw te benoemen functionaris moet onzes inziens zélf voor zijn of haar woonruimte zorgen. Voor besteding van de dan vrijgekomen middelen, verwijzen we naar Hoofdfunctie 9 van deze beschouwingen. 1. OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID. 0.1. Lokalisering "enge" plekken. Met name vanuit vrouwenorganisaties bereiken ons geluiden over zogenaamde "enge" plekken. Men bedoelt daarmee die plaatsen in de bebouwde kom, die 's avonds slecht zijn verlicht of door aanwezigheid van hoge bossages als "eng" worden ervaren. "Eng" bedoelen wij in de zin van gevreesd licha melijk geweld of anderszins. Door het aanbrengen van méér verlichting, en het terugsnoeien van sociale controle bemoeilijkend gewas, kan hier enige vrees worden weggenomen. Omdat ook daaraan een kostenplaatje zal hangen, bepleiten we eerst een inventarisering van deze "enge" plekken. Bij voorkeur door de vrouwenorganisaties daarnaar te vragen. 0.2. Vandalisme-preventie De problemen van de politie ten aanzien van de besteding van de haar

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 121