PvdA-3 - Plaats een kopieermachine een kleintje maar in die leeskamer. - Maak het tenslotte mogelijk dat nota's, of andere omvangrijke infor matiebronnen thuis kunnen worden gelezen. 0.3. Afspraken-(voortgangs-)lijst bij de raadsnotulen Wij bepleiten de invoering van een afspraken- of voortgangslijst bij de notulen van de raadsvergadering. Het komt namelijk veelvuldig voor dat naar aanleiding van de ingekomen stukken en/of mededelingen of via de rondvraag, door u toezeggingen worden gedaan inzake onderzoek etc. Wanneer het antwoord uwerzijds wat langer weg blijft, dan dreigt het vergeten te worden; öf men voelt zich geroepen de vraag opnieuw te stellen, wat eigenlijk onnodig moet zijn. Door invoering van een afsprakenlijst die overigens heel gewoon is bij notulen kan iedere maand opnieuw worden bezien hoe de voortgang is verlopen. Beantwoorde zaken worden afgevoerd en niet-beantwoorde zaken blijven gewoon staan en gaan over naar de volgende notulen. 0.4. Cursus voor raadsleden inzake project B.B.I. Wij zijn voorstanders van een door u gesuggereerde cursus inzake het project Beleids- en Beheers Instrumentarium. Wanneer die cursus komt, zullen wij hieraan deelnemen; wij hopen dat hiermee op niet al te lange termijn een begin kan worden gemaakt. 0.5. Personeelsbeleid. Uw voorgenomen beleid ten aanzien van vacature-vervulling kan onze in stemming hebben, wanneer u uw toezegging op onze Algemene Beschouwingen (1 ste termijn) bij de Begroting 1988 herhaalt; namelijk uw bereidheid tot het in dienst nemen van reeds tewerkgestelde W.S.W.-ers. Dat uw beleid vrouwvriendelijk is, nemen wij graag aan, maar ons defi nitieve oordeel daarover wacht op uw toegezegde Emancipatie-nota. 0.6. Gedifferentieerd beloningssysteem. De fractie van de Partij van de Arbeid is het wat betreft dit onderwerp eens met uw voorzichtige houding.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 120