-12- Mevr. V.NISPEN-AARDEN vindt het vanzelfsprekend, dat er geld nodig is. Het bisdom draag bij naar rato van het bedrag, dat het kerkbestuur be schikbaar heeft. Als toch bekend is, dat de gemeentelijke bijdrage er komt dan moet het toch lukken om dat nu al te geven. Daarom doet het C.D.A. het voorstel om dit jaar al f.30.000,= te ver strekken. De VOORZITTER waarschuwt er voor, dat niet bekend is welk bedrag de ge meente volgend jaar krijgt toegewezen. Mevr.V.NISEEN-AARDEN vindt dit niet kloppen, want b&w zeggen in hun voor stel voornemens te zijn om met ingang van 1989 f.30.000,= voor kerkge bouwen te reserveren. Zij wil het risico best nemen. De heer VAN ZANTVLIET vraagt schorsing. De VOORZITTER schorst om 20.50 uur de vergadering. De VOORZITTER heropent de vergadering om 21.00 uur. Mevr. ONLAND-VHAAREN doet namens het C.D.A. het voorstel om voor 1988 f.30.000,= aan het kerkbestuur in Kruisland beschikbaar te stellen, die af te halen van de reservering van de hoeK Markt/Grote Kerkststraat en in 1989 dat bedrag toe te voegen aan laatstgenoemd project. De heer VAN ZANTVLIET verklaart namens de W.P. het C.D.A.-voorstel te steunen De heer REIJNDERS steunt het voorstel van het C.D.A. wel, maar hem be vreemdt het, dat vorige maand is afgesproken eerst te kijken of er geld overblijft en dat er nu anders gehandeld wordt. De VOORZITTER wijst er op, dat het in feite moet gaan om een volumebe- sluit, dus de verdeling van gelden naar categorieën. De raad is nu echter bezig om het geld ook al te besteden en daarover hebben b&w nog geen voorstel gedaan. Er is iets voor te zeggen om f.30.000,= van 1989 als het ware te lenen, maar de bevreemding van de heer Reijnders slaat op het besteden en dat was de vorige vergadering niet aan de orde. Het lijkt hem, dat het col lege niet zo'n problemen met het C.D.A.-voorstel heeft. De heer HAGE gaat met het voorstel van het C.D.A. akkoord nu blijkt, dat de uitvoering van de plannen voor 1989 er niet door worden vertraagd. De heer VAN REIJEN verklaart, dat ook de P.v.d.A.-fractie geen moeite met het CDA-voorstel heeft. 3Stemmingen over voorstellen uit de raad De VOORZITTER brengt de voorstellen van het C.D.A. en van de heer IJzer- mans in hoofdelijke stemming. De heer VAN REIJEN legt een stemverklaring af, waarbij hij meedeelt de mening van zijn frautiegenoten niet te delen. Bij schrapping van de categorie particuliere woningverbetering destijds heeft hij gekozen voor het grotere belang van de volkshuisvesting, typ:IS/1002(r3)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 12