Tot slot wordt het resterende bedrag ad f.19.000,= bestemd als gedeelte lijke dekking van de voorbereidingskosten van de reconstructie van de Blauwstraat. Daarmee zijn de beschikbare gelden voor 1988 uitgeput. Mevr. ONLAND-V.HAAREN constateert, dat er dan sinds j.l. maandag f.50.000,= is bijgekomen, want de ter inzage liggende stukken gaven aan, dat voor de hoek Markt/Grote Kerkstraat f.120.000,= was bestemd. De VOORZITTER licht toe, dat het gaat om het aantal te realiseren appar tementen, waardoor de renovatie aanzienlijk duurder uitvalt. Een en ande blijkt uit een ambtelijke nota, die deze week is behandeld. Op grond daarvan is er voor 1988 geen geld voor de Kruislandse kerk beschikbaar. De heer VAN ELZAKKER wil dan toch verwijzen naar de notulen van de alge meen beschouwingen, tweede termijn, waaruit duidelijk blijkt, dat de raad, gesteund door b&w, het voorstel van de heer Reijnders aannam. De inhoud was, dat als er in 1988 geld over is, dit voor de kerk in Kruis land zal worden bestemd. Overigens meent hij, dat de gemeente al het be schikbare geld moet besteden om te voorkomen, dat de provincie over de volgende jaren kortingen toepast. De VOORZITTER ontkent dat dit gevaar bestaat. De gemeente moet jaarlijks een gespecificeerd verslag uitbrengen en gerichte projectereservering is toegestaan, conform de wet. Mevr. ONLAND-V.HAAREN heeft gelezen, dat de hoek Markt/Grote Kerkstraat i.v.m. de contingentering pas in 1989 kan worden gerealiseerd. Dit bete kent reserveren en haar inziens kan daaruit best f.30.000,= naar de kerk in Kruisland. De VOORZITTER stelt daarentegen dat diegenen, die de hoek gaan opknap pen, er zeker van moeten zijn, dat het benodigde geld er is. De plannen voor de woningbouw moeten vóór 1 juni a.s. bij de provinciale directie in Den Bosch zijn ingediend. Mevr. ONLAND-V.HAAREN vindt het moeilijk om te moeten reageren op inmid dels gewijzigde bedragen. Zij heeft het idee dat er reserves gekweekt worden. De woningstichting kan toch gezegd worden, dat het geld er in 1989 is. Aan de kerk in Kruisland wordt nu al gewerkt, dus daarvoor is het geld hard nodig. Het C.D.A. wil daar een voorstel van maken. De heer HAGE is het met de voorzitter eens, dat het voor de hand ligt eerst de nieuwe ramingen te bezien. Hij hecht grote waarde aan het op knappen van de hoek van de Markt, dat hij de ziel van de binnenstad vindt. Van de andere kant heeft hij ook begrip voor de situatie in Kruis land. Is het zo bezwaarlijk om het kerkbestuur een renteloos voorschot van f.30.000,= te verstrekken, wat dan in 1989 wordt verrekend. Het komt neer op een half jaar voorschieten. De VOORZITTER begrijpt niet, dat er plotseling zoveel haast is. Het kerk bestuur heeft hier nooit op aangedrongen en men is toch met de werkzaam heden begonnen. typ:IS/1002(r2)

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 11