PvdA-2 0. ALGEMEEN BESTUUR. 0.1. Begrotingscommissie. Uw uitlatingen in de toelichting op de begroting over de toekomstige betrokkenheid van de Begrotingscommissie, doen ons deugd. Die rol za gen wij namelijk al eerder... Daarom zullen we de barensweeen, waarmee de geboorte gepaard ging, maar vergeten Wij blijven overigens wèl voorstanders van een verdere uitbreiding van de beleidsbepalende en vooral beleidsvoorbereidende rol van de raad. Maar u zegt nu tenslotte ook zoiets (in een alinea onder Projekt Beleids en Beheersinstrumentarium) en wij waarderen dat. Daarom gaan wij naar stig voort met denken daarover. Eén van de zaken die daartoe allereerst verbetering behoeft, is onzes inziens 0.2. Informering van de raad via stukken. De informering van de raad via officiële stukken ligt momenteel gecon centreerd in de week voorafgaand aan de raadsvergadering. Wil men als raadslid goed geïnformeerd zijn met betrekking tot de in de raadsver gadering te behandelen onderwerpen, dan heeft men gedurende vier dagen de tijd om de stukken te lezen. Per slot van rekening moet men op de vergadering van de vaste commissies al beslagen ten ijs komen. De stukken die dan in het dossier ter lezing en bestudering voorliggen, zijn soms zó omvangrijk (met nota's en dergelijke) dat men daaraan heel veel tijd moet besteden. Raadsleden die ook nog een normale werk- en/ of dagtaak vervullen, worden daardoor te zwaar belast. Of ze kunnen de stof niet tot zich nemen. Om die redenen geeft de fractie van de Partij van de Arbeid u het volgende ter overweging: - maak van de informatieverstrekking aan de raad via stukken een conti- nu-proces Steeds wanneer een agendapunt door B W als voorgenomen besluit is vastgesteld, moet de bijbehorende informatie ter inzage worden ge legd. - Maak daartoe de toegang tot de leeskamer altijd mogelijk, mèt of zónder tussenkomst van de bode; óók op zaterdagen - Sluit vertrouwelijke zaken in een afgesloten kast waarvan de raads leden een sleutel hebben.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 119