MP-4 4. ONDERWIJS EN WERKGELEGENHEID. 4.1 Onze vrees voor terugloop in 't voortgezet onderwijs lijkt niet ongegrond. Wij stellen dan ook voor de mogelijkheid te bekijken 't onder wijs vanuit 't gemeente bestuur te promoten. Steenbergen e.o.warm te maken voor 't onderwijs in onze stad. 5. WELZIJN,CULTUUR EN RECREATIE. 5.1 Al jaren wordt er gepraat over aanpassingen bij het Bovensas Wij zouden graag zien dat er nu eens daadwerkelijk iets ten uitvoer wordt gebracht. 5-2 De nota "recreatie" ziet er prachtig uit maar we willen toch wel zien wat de reèele kosten zijn en wat de mogelijkheden van realisatie We moeten wel bedenken dat niet alleen realisatie kosten bekend dienen te zijn,maar ook de onvermijdelijke exploitatie kosten en de kosten van instandhouding. Op korte termijn willen wij daarover een duidelijk inzicht zodat we weten waar we over praten. 5-3 De votering van de kosten»die nodig zijn voor aanpassing van openbare gebouwen voor invaliden,vinden wij vanzelfsprekend prima. We zijn er al jaren over bezig. Het bevreemdt ons echter dat de aanpassing voor invaliden aangaande het zwembad niet hierin zijn opgenomen. Wij stellen dan ook voor om een gedeelte van de opgevoerde kosten van 't zwembad over te hevelen naar de post: Aanpassingen invalide openbare gebouwen. Dit om te voorkomen dat de exploitatie kosten van 't zwembad te hoog worden waardoor dan onvermijdelijke tariefs verhogingen zullen komen. 5.4 Wij doen een dringend beroep op u om de groenstroken en speel- gelegenheid voor kinderen in Noord-Oost te waarborgen c.q.af te werken 7. VOLKSGEZONDHEID. 7.1 Is er inmiddels al bericht binnen van de provincie aangaande de bouw van een verpleegtehuis? 7.2 Het aanbieden van huisvuil blijft problemen geven. De huisvuilzakken worden vaak de avond van tevoren buiten gezet met alle consequenties vandien. Is daar nu niet in alle redelijkheid een oplossing voor te bedenken? 8. RUIMTELIJKE ORDENING Gezien't karakter en verloop van de laatst gehouden commissie R.O. willen wij nog enkele punten aanhalen. 8.1 Wat betreft "Plangebied Boetse Molen" is onze mening,dat wan neer sociale woningbouw alleen maar op kleine schaal in 't mid den van een cirkel wordt gepland,wij dan liever helemaal daar geen sociale woningbouw willen,maar alleen vrije sector. Wij hebben altijd gepleit voor sociale woningbouw aldaar,maar dan net als de vrije sector aan de buitenkant en zeker niet op gesloten.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 116