fl 1P-3 2A Is er al iets meer bekend over de plannen ter beveiliging van kruispunt Franseweg-Rondweg Én is~ër" al iets "bekend over 't al of niet aanleggen van, dubbel fietspad op de Halsterseweg 2.5 Nu in 4989 de reconstructie van de Blauwstraat wordt gereali seerd denken wij verder. Wij stellen voor binnen nu en twee jaar de mogelijkheden te bezien om de KerkstraatKaaistraatVisserstraat en Berenstraat ook gelij kvloers te maken. Zwaar verkeer omleiden en alleen bestemmingsverkeer. Gezien de ontbrekende tijd bij de politie blijft t langdurig laden en lossen,'t dubbel parkeren in de Kaaistraat voor ons een onaanvaarbaar gegeven. 2.6 Regelmatig worden trottoirs door vrachtwagens kapot gereden. Kan daar iets tegen gedaan wordengezien de kosten die dat met zich meebrengt. 2.7 Wanneer kunnen we de geregistreerde gegevens van de telling in zake ^openstelling philipsdain tegemoet zien. 2.8 Regelmatig wordt er melding gemaakt van 't instorten van de dam- wand van de sloot achter de woningen van Zeeland oosf.rechter kant. Nog steeds is daar niks aan gedaan. Wij vragen dan ook of beschoeiing mogelijk is? 2.9 Is er op korte termijn uitvoer van de p _Bor_uLgjtfe_gj^^aLji_g_ejwegj- Roosendaalseweg te verwachten? 2.10 Totale plan quartaire wegen Hoe wortTtf dat~^^7Tg^ëpast We zitten nu al met veel te hoge bermen op deze wegen. 2.11 Het maaien van de slootbermen hoe is dat,ook met 't oog op de overname van wegengeregeld? 2.12 Gezien de bewoners van Stella Maris dagelijks de weg over moeten steken naar de voormalige kleuterschool op de Welberg en kinderen naar de sporthal moeten. Vragen wij om een voetgangersoversteekplaats, ter hoogte Kap. Kockstraat-Pastoor Kerkstraat 3. ECONOMISCHE ZAKEN. 3.1 Wij blijven 't standpunt huldigen dat alvorens te besluiten meerdere zenders op 't CAIsysteem aan te sluiten,de huidige zenders optimaal dienen te zijn. Daarop aansluitend vragen wij u hoever de onderhandelingen met Nieuw-Vossemeer aangaande mee aansluiten ,zijn gevorderd? 3.2 Is er al enige duidelijkheid wat de bestemming gaat worden van de voormalige gemeente kwekerij? 3.3 Wij zijn voor milieu-vriendelijke bedrijven en vragen u daar naast kunnen we 't aanbod aan,of moeten we mensen teleur stel len daar we geen industriegrond voorradig hebben? Om hoeveel gaat dat en wat is de grootte van die bedrijven en waar zijn ze heen gegaan.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 115