CDA-5 8. RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 8.1 Plan Boetse Molen Het CDA is blij, dat dit plan met voortvarendheid wordt aangepakt. Wij handhavei ons standpunt, dat alleen vrije sectorbouw door particulier initiatief hier mogelijk moet zijn, en wel om de volgende redenen: 1. Er is meer vraag naar vrije sectorbouw, op juist deze plaats, dan er momenteel in het plan staat aangegeven. 2. Ook mensen met lagere inkomens moeten op kleinere percelen kunnen bouwen; de huurprijzen zijn momenteel enorm hoog. 3. Het contingent sociale woningbouw is niet toereikend om ook nog op deze plaats deze woningen ook daadwerkelijk te bouwen. 4. Destijds zijn wij in groeiklasse gedaald, omdat niet voldoende gebruik is gemaakt van de mogelijkheid van vrije sectorbouw. 5. Staatssecretaris Heerma van het Ministerie van Volkshuisvesting stimuleert vrije sectorbouw. 6. Huurwoningen zullen door verhuizingen naar eigen woningen vrij komen. De vrije sectorbouw in het plan 't Hoogje in Kruisland vinden wij een goed voorbeeld. 8.2 CS-M.-complex_e_.o. De uitgangspunten van het College onderschrijven wij In de laatst gehouden vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening werden wij plotseling geconfronteerd met een plan van de stedebouwkundigeAls wij niet hoeven te kijken naar de financiële middelen en de bestaande situatie buiten beschouwing'mogen laten is dit een prachtig plan. Het CDA is echter van mening, dat dit niet kan; wij moeten REËEL zijn en blijven. Wij verwachten op zeer korte termijn weer een vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening, waar we zinvol over plannen voor het CSM-ter- rein kunnen beraadslagen. 8.3 Seni2EËBÏ22in2ëB Daar Nederland en Noord-Brabant ontgroent en vergrijst moeten wij zorgen, dat er voor ouderen geschikte en voldoende woonruimte aanwezig is. Speciaal seniorenwoningen en woningen voor ouderen zullen onze aandacht moeten hebben. Tot slot danken wij u voor uw aandacht en zien met belangstelling uw ant woord tegemoet.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 112