i CDA-4 5.3 Volkstuinen Nu er aan de Nassaulaan een schuilgelegenheid zal komen, moet bekeken worden of dit ook niet mogelijk is bij de volkstuinen aan de Krommeweg. Bij alle volkstuin-complexen zullen compostbakken geplaatst dienen te worden. 5.4 Flankerend Ouderenbeleid De gelden voor het flankerend ouderenbeleid dienen ook voor dit doel beschik baar te blijven. 5. SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK 6.1 Nu de beleidsverantwoordelijkheid van het Algemeen Maatschappelijk Werk komt te liggen bij de gemeente, meent het CDA, dat deze noodzakelijke voor ziening in de huidige omvang gehandhaafd moet blijven en niet wordt ingekrom pen. 7. VOLKSGEZONDHEID 7.1 Afvalstoffenheffing De verhoging van de afvalstoffenheffing met 18,-- heeft onze instemming, daar de service bijzonder goed is: grof vuil kan wekelijks meegegeven worden en de chemokar haalt maandelijks de probleemstoffen op. Wij hopen, dat de mentaliteit en de inzet van de bevolking er toe zal bijdragen, dat het milieu in onze gemeente niet onnodig verslechterd. 7.2 Helaas is op meerdere plaatsen de riolering eerder versleten, dan verwacht mocht worden. De CDA-fractie zou het een goede zaak vinden als een verdere riool-inspectie wordt uitgevoerd. N.a.v. de rapporten hierover is het dan mogelijk een meer-jaren-plan te maken, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. 7.3 Milieu I.v.m. de verontreiniging van het grondwater en de aantasting van de planten in de bermen door grote hoeveelheden zout in de winter bij gladheidsbestrij- ding stellen wij voor méér te strooien met zand of met een mengsel van zout en zand. 7 4 Alcoholbestrijding Wat ontvangt de gemeente aan documentatie over alcoholbestrijding van de overheid, en wat doet men hiermee?

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 111