CDA-3 2.2 Daar waar privatisering mogelijk is en dit geen financiële gevolgen heeft voor de gemeente en geen gevolgen heeft voor het personeel, zal tot privati sering moeten worden overgegaan; als voorbeeld noemen wij het maaien van de bermen in de Kruislandsepolder 2.3 Westlandse_Langeweg De bermen in de Westlandse Langeweg verkeren in bijzonder slechte staat, ondanks regelmatig onderhoud en de daarmee gepaard gaande kosten. Het CDA stelt voor de bermen van het gedeelte tussen de Franseweg en Ligneweg te verharden met grastegels. Als blijkt, dat dit dé oplossing is voor deze bermen dan is ernstig te overwegen in de volgende jaren het resterend gedeelte ook van grastegels te voorzien. De verwijzingsborden naar de Holterbergsedijk zijn nog steeds niet geplaatst. Wanneer kunnen we deze verwachten? 3. ECONOMISCHE ZAKEN 3.1 De CDA-fractie hoopt op spoedige realisering van de uitbreiding Prins Reinier- polder. Het beleid zal er op gericht moeten blijven, dat milieuvriendelijke bedrijven zich in Steenbergen vestigen; de werkgelegenheid dient van gemeente wege met alle middelen op peil te blijven. 3.2 De kwaliteit van ons kabelnet laat te wensen over. Zijn er nü echt geen mogelijkheden tot verbetering??! Wij willen uitdrukkelijk naar voren brengen om, bij het voornemen van uitbrei ding van programma's, eerst inspraak mogelijkheid te geven aan de aangesloten abonnees 5. CULTUUR EN RECREATIE 5.1 Wat®E2portrecreatie Het CDA is van mening, dat alles in het werk gesteld moet worden om de water sportrecreatie rondom de haven en het CSM-terrein te bevorderen. Het bedrijfs leven, dat geïnteresseerd is om hier te investeren zullen op alle gebied ge meentelijke medewerking moeten verlenen. 5.2 Momenteel heeft de gemeente 145.000,beschikbaar voor recreatiedoeleinden. Het ministerie van Economische Zaken stelt géén subsidie beschikbaar voor het aanlegplaatsenplan West-Brabant. Nieuwe mogelijkheden liggen er echter bij het Ministerie van Landbouw, dat in 1989 51 miljoen beschikbaar stelt voor speci fieke dagrecreatie. Alle subsidie-mogelijkheden dienen benut te worden en ook uit ruilverkavelings- verband is wellicht financieel voordeel te halen. Het CDA stelt prioriteiten: 1. Behoud brugje Benedensas. 2. Dagrecreatie voorzieningen Bovensas. 3. Bewegwijzering vaarroute algemeen en lokaties gemeente. 4. Aanleg visstoepen aan het Doornedijkje. 5. Visvoorziening Hanengevecht ('t Haantje).

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 110