-10- De VOORZITTER ziet niet in dat huiseigenaren dan ergens terecht moeten kunnen. Dat is toch een eigenaarslast De heer IJZERMANS meent, dat dat ook voor b.v. de hoek Markt/Grote Kerk straat geldt, waar het ook particulier bezit betreft. De VOORZITTER ontkent dat; de gemeente of een stichting koopt dan aan en vervolgens wordt daar huisvesting gecreëerd. De bijdrage uit het fonds zorgt voor de opvang van de onrendabele top en bewerkstelligt een rede lijke huur. De heer REIJNDERS constateert een discrepantie tussen de stelling van de voorzitter als zou f. 50.000,onvoldoende zijn en die van wethouder Ooms, die beweert, dat er geen gebruik van wordt gemaakt. De VOORZITTER deelt deze mening niet. Als men een flinke bijdrage ver leent zal er wellicht animo zijn en kunnen slechts enkele aanvragen worden gehonoreerd. Worden er maxima gesteld dan is het niet aantrekke lijk en maakt men er geen gebruik van. Zijn conclusie is dezelfde als die van wethouder Ooms en toen van de ge hele raad, n.l., dat het om de effectiviteit van een regeling ging en gaat Mevr. ONLAND- VAN HAAREN had destijds enige moeite met het laten verval len van de particuliere woningverbetering. Voor haar was toen doorslagge vend het wekken van verwachtingen bij heel veel mensen, terwijl daaraan in de praktijk niet is te voldoen. De heer IJZERMANS doet het voorstel om f. 50.000,-- te bestemmen voor de categorie particuliere woningverbetering. De VOORZITTER zal de stemming aan het slot van de discussie voor het b&w-voorstel aan de orde stellen. 2Restauratie kerkgebouwen De heer VAN ELZAKKER heeft in de fianciele commissie gepleit om voor 1988 f.30.000,= voor monumenten cq kerkgebouwen. Hij baseert dit op het feit dat na herberekening van enkele projecten gelden over zullen blijven. Omdat het kerkbestuur Kruisland vorig jaar al om een bijdrage heeft ge vraagd en de reconstructie van de Blauwstraat naar 1989 wordt verschoven wil hij voorstellen om f.30.000,= voor de restauratie van de kerk in Kruisland te bestemmen en dat bedrag vervolgens weer in 1989 voor de Blauwstraat te bestemmen. Kruisland heeft het geld hard nodig en is al met de restauratie begonnen. De VOORZITTER wijst er op, dat b&w er naar toe willem om met ingang van 1989 elk jaar f.30.000,= voor kerkgebouwenrestauratie te bestemmen. Van lieverlee komen dan alle kerkgebouwen, naar urgentie aan de beurt. Hij waarschuwt er voor te denken, dat er in 1988 geld over zal zijn. Voor de Molenweg is f.150.000,= gereserveerd, voor de hoek Markt/Grote Kerk straat f.160.000,= en voor het achterterrein van het mortuarium f.45.000,=. Bij narekening is het nodig gebleken voor de hoek Markt/Grote Kerkstraat f.10.000,= extra te reserveren. typIS/09028

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 10