CBA-2 0.5 Begrotingscommissie Daar de begrotingscommissie dit jaar goed heeft gefunctioneerd en de afdelingsvergadering matig bezocht werd, stellen wij voor het Reglement van Orde, art. 31, lid 1 te wijzigen. Eén vergadering voor raadsleden, die daar behoefte aan hebben, zou dan voldoende zijn. 0.6 Voorlichting De voorlichting aan pers en publiek over de te behandelen onderwerpen in diverse commissies is ons inziens slecht. Wij zijn vóór openbaarheid en vinden, dat er vooraf in het kort medegedeeld moet worden, wat er in de commissievergadering behandeld gaat worden. 0.7 Kruisland Nu er in Kruisland maar twee uur per week een gemeenteambtenaar zitting heeft, vragen wij u de mogelijkheden te onderzoeken om het postkantoor gemeentelijke diensten te laten verzorgen. 1 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1.1 Criminaliteit Het CDA wil onder de aandacht van het College brengen, dat de kleine criminaliteit in onze gemeente effectief aangepakt moet worden en daar waar mogelijkheden zijn; - dient druk uitgeoefend te worden op hogere instanties - moet de reservepolitie tegen vergoeding bij festiviteiten, indien nood zakelijk, ingeschakeld worden. Veiligheid_van_voetgangers_en_fietsers Daar waar verkeersmaatregelen worden genomen of reeds genomen zijn, zal de veiligheid van voetgangers en fietsers blijvend extra aandacht moeten krijgen. In verband hiermee vragen wij wanneer de zigzagbelijning in de Molenstraat te Kruisland wordt aangebracht. 1.2.2 I.v.m. de toename van het verkeer door de opening van de Philipsdam en de afsluiting van de Eerste Boutweg, vragen wij u dringend een verzoek te richten aan de provincie om het kruispunt Markt/Langeweg/Brugweg/Roosen- daalseweg te Kruisland veiliger te maken door een reconstructie. 1.2.3 Nu de plannen voor de aanleg van de omleiding Bergen op Zoom/Halsteren vastere vorm aannemen, hebben wij ons nogmaals beraden over de situatie, die dan zal ontstaan. Wij menen, dat een tunneltje voor voetgangers bij de Dassenberg de veiligste oplossing is. Daarnaast zal de stoplichtinstallatie ter hoogte van de Franseweg noodzakelijk zijn. Bij de provincie zal dit als een uiterst dringende veiligheidsmaatregel moeten worden ingebracht. 2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 2.1 Moerst£gatseweg De overgenomen wegen van provincie en waterschap zullen evenals de andere wegen goed onderhouden dienen te blijven. Uit het verleden hebben we geleerd, dat goed onderhoud in de toekomst voordeel oplevert. De Moerstaatseweg zal extra zorg met zich meebrengen. Momenteel ligt deze weg er zeer slecht bij zeker voor fietsers is het een ramp. Wij stellen voor zo spoedig mogelijk een onderzoek in te stellen naar de bodemgesteldheid en deze weg aan te pakken. 1 .2 1 .2.1

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 109