CDA Steenbergen FRACTIE GEMEENTERAAD christen democratisch appèl ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 1989 Steenbergen, november 1988 Een goede toekomst is het resultaat van wat je nü doet. Het CDA streeft naar een verantwoordelijke samenleving, samen met anderen verantwoordelijkheid dragen, zodat burgers, maatschappelijke en sociale instellingen hun eigen verantwoordelijkheid kunnen beleven. Wij kiezen voor het harmoniemodel en zullen proberen samen met andere partijen het beste na te streven voor de bevolking van de gemeente Steenbergen, nü en in de toekomst. Onze waardering gaat uit naar het College van Burgermeester en Wethouders en hun medewerkers voor de overzichtelijke en duidelijke manier, waarop de aanbiedingsbrief, de begroting en de toelichting voor 1989 is samen gesteld. Wij zijn blij, dat ook niet ingewijden de "begroting in één oogopslag" nu kunnen lezen en begrijpen. Daar, waar het CDA in deze algemene beschouwing géén reactie geeft op de aanbiedingsbrief en de begroting, gaan wij accoord met hetgeen doorhet College wordt voorgesteld. 0 ALGEMEEN BESTUUR 0 1 Inconveniënten regeling Het CDA verwacht, dat door het invoeren van een inconveniënten regeling het enthousiasme en de inzet van de ambtenaren alleen maar zal toenemen. Wij hopen dat deze regeling spoedig gerealiseerd zal zijn. 0.2 pcq_P£iY®lEr2ieEt Het P.C. privé-project zien wij met belangstelling tegemoet, daar de moderne vorm van automatisering in de toekomst onontbeerlijk is. 0.3 Voorlichtingsambtenaar Wij achten het een goede zaak, dat er een voorlichtingsambtenaar wordt aan gesteld. Dit zou bij voorkeur via een interne doorstroming gerealiseerd kunnen worden. Deze ambtenaar zal een brede belangstelling dienen te hebben, waarbij hij op de hoogte moet zijn van het totale gemeentelijke gebeuren. 0 4 ^mdtswoning Gezien de financiële toestand van de gemeente, lijkt het ons beter de ambtswoning van de burgermeester te verkopen. De nieuwe burgermeester zal daarbij voorkeur tot koop tegen getaxeerde waarde hebben. CDA-1 Steenbergen,Welberg,Kruisland,De Heen

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 108