-10- 19.6. Vermindering lijnbusdienst Kruisland (M. Reijnders) De heer REIJNDERS heeft gehoord, dat de busfrequentie in Kruisland zou worden verminderd. De VOORZITTER is dit niet bekend. Hij zegt toe hiernaar te informeren. 19.7. Subsidiëring hengelsportverenigingen (M. Reijnders) De heer REIJNDERS valt het op, dat hengelsportverenigingen niet onder de werking van de sportsubsidieverordening vallen. Omdat die verenigingen zich ook voor de jeugd inzetten vraagt hij of ook de hengelsport niet voor subsidie in aanmerking kan worden gebracht, al is het maar met een symbolisch bedrag. Wethouder ADRIAANSEN antwoordt, dat er wel eens voor bepaalde jeugdaktiviteiten een subsidie is gegeven. In dergelijke gevallen kan een verzoek worden gedaan, dat apart wordt bekeken. Onder de subsidieverordening valt de hengelsport inderdaad niet. Overigens zal het moeilijk zijn om de hengelsportverenigingen daar onder te brengen, want dan zijn er een groot aantal vergelijkbare verenigingen die dan ook subsidiabel zijn. Dat is onbetaalbaar. 20. SLUITING De VOORZITTER sluit om 20.55 uur de vergadering met het gebruikelijke gebed Aldus vastgesteld in de openbaj^-vSYg^ade van de raad der gemeente Sternbergen van 22 'december 1988 de secretaris, de voorzitter, W.P. Meulblok

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 107