-9- 19.2. Politie-actie (D. Hage) De heer HAGE vraagt wat van de raad verlangd wordt, nu de raadsleden een afschrift van het pamflet is toegezonden. De VOORZITTER heeft begrepen, dat het overleg met minister tot resultaat heeft geleid en de acties zullen worden stopgezet. Hem lijkt nu voor de raad geen taak weggelegd. Mocht er aanleiding toe zijn dan kan de raad in zijn decembervergadering tot eventuele stappen besluiten. T.a.v. de sterkte meent hij, dat de groep Steenbergen met funktieplaats terug moet. De VOORZITTER zegt, dat dit zin heeft als een protest goed onderbouwd is en dat is voor een gemeente moeilijk. Als dat van de zijde van het district gebeurt dan kunnen de gemeenten samen zich wellicht laten horen. 19.3. Voorzieningen bermen buitenwegen (J. v. Schilt) De heer VAN SCHILT vindt, dat zijn vraagstelling in de commissie gemeentewerken niet "goed uit de verf is gekomen". Hij bedoelt niet alleen om de bochten van polderwegen van grastegels te voorzien. De Westlandse Langeweg is een goed voorbeeld, want langs deze door zwaar verkeer druk bereden weg wordt het steenpuin steeds weggedrukt en komen de bermen omhoog. Hij hecht daarom grote waarde aan het toegezegde onderzoek en dat niet alleen t.a.v. de bochten. Hij denkt, dat grastegels uiteindelijk ook een goedkopere oplossing zullen blijken te zijn. Wethouder OOMS is deze opmerking "uit het hart gegrepen". Het C.D.A. heeft n.l. in haar algemene beschouwingen voorgesteld bij wijze van proef grastegels langs de Westlandse Langeweg te leggen. Met de plv. direkteur is al afgesproken om met de hoeken van de Olmendreef, Franseweg en Van Brabantstraat te beginnen, want daar ontstaan steeds weer diepe kuilen. 19.4. Eerste steenleRRinR nieuw politiebureau (H. van Elzakker) De heer VAN ELZAKKER heeft in de financiële commissie gevraagd of de gemeente een eerste steenlegging kan organiseren dan wel de kosten daarvan voor haar rekening wil nemen. Uit de pers heeft hij begrepen, dat de voorzitter, zo daar om gevraagd wordt, bereid is mee te werken. De VOORZITTER antwoordt, dat de kosten het probleem niet zijn. Het gaat echter om een rijksaangelegenheid en het geeft geen pas als spreker of de gemeente zich aandienen om een eerste paal te slaan of de eerste steen te leggen. Hem is bekend, dat het district voor zoiets geen financiële middelen heeft. Hij heeft de groepscommandant dan ook meegedeeld, dat de gemeente in principe bereid is om aan het gebeuren een feestelijk tintje te geven, maar dan moet zij daartoe wel worden uitgenodigd. Dat laatste is nog niet gebeurd. De heer VAN ELZAKKER gaat het er om, dat de start van de bouw niet zonder meer voorbij gaat want ook de gemeente heeft zich voor een nieuw bureau ingezet. De VOORZITTER vreest, dat het toch zo zal gaan. De beste oplossing lijkt hem te wachten tot het bureau klaar is en dat dan de betrokken gemeenten samen iets voor het gebouw schenken. 19.5. Herstel beschadiging vluchtheuvel D. v. Orliënsstraat (M. Onland-v. Haaren) Mevr. ONLAND- VAN HAAREN heeft geconstateerd, dat direkt na de aanleg de heuvel al is aangereden. Zij vraagt een spoedig herstel en plaatsing van een betonnen paal ter afscherming. De VOORZITTER zegt dit toe.

Raadsnotulen

Steenbergen: 1920-1996 | 1988 | | pagina 106